Arveldus krediidi arvamus

Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Ei tea, mida sa tahad aastalõpul veel kuhugi tõsta, mina ei tõsta programmis midagi kuhugi. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Kiirlaen sularahas bez vipiski o dohodah. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Vabad vahen­did Konto saldo miinus broneeritud summa. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Tasu pangateenuse osutamise eest. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida.

Arve tasumise ja saldopäringu info - Diil

. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Vivian laen. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Arveldus krediidi arvamus. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Tulemus esitatakse protsendina. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto.

Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Sissetulekuta laen. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Vastandmõiste inflatsioonile. Ja terve aasta ongi õige, sest raha liigub pangas, arvelduskontolt. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Nii on pilt palju selgem ja nii omanikud kui audiitor sellega rahul. Väärt­paberi­haldur/​Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Valem mõeldi välja Fischer Blacki jaMyron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Parem olgu siis juba aasta läbi kõik arveldused õigel kontol. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Lihtsalt aastaaruandesse märgin selle summa kohustustesse. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. K pakutud variant teeks pildi hoopis mõttetult segaseks, siit ei saa keegi enam aru, kus saba, kus sarved. K on ilmselt teenusepakkuja, kellel tasu kannete pealt, ja siis tulebki kandeid kõvasti juurde tekitada. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Arveldus krediidi arvamus.

EUR-Lex - 32004L0039 - EN - EUR-Lex

. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Vastupidi, teenuseosutajana poleks mul üldse vahet millised kontod miinusesse jooksevad, aasta lõpus teeks korrektiivi, tõstaks õigele kontole. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Sellele vaatamata ei tohi unustada, et Riigikohus käsitles leppetrahvi kohaldumist seoses lepingu ülesütlemisega, kuid mitte seoses mingi muu rikkumisega. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. klient, kes on pangast laenu saanud. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. On kohalikul turul väga levinud. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Krediidilimiiti teab ju iga finantsasju jagav inimene firmas. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Teenuseostajana pole tõesti vahet, kas konto on miinuses, aga vahe on selles, et kunstlikult juurdetekitatud kannete pealt küsitakse kliendilt kõvasti hinda juurde, nagu siin mitmes teemas on jutuks olnud. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti

Комментарии