AS SEB Pank

Intresside võrdlus. Tochtergesellschaften sind: SEB Ühisliising ist die zweitgrößte Leasinggesellschaft in Estland. Olukorra, kus pangasiseste maksesüsteemide vea tõttu oli võimalik kostja kontolt võtta välja sularaha seal olevaid vahendeid ületades, tekitas hageja. Sie bietet sowohl für Privatkunden wie für Institutionelle Kunden Fonds an. Die AS SEB Pank ist die zweitgrößte Bank in Estland. Kostja ei vabane lepingu täitmise kohustusest üksnes seetõttu, et on teada isik, kes pangakontot ja pangakaarti tegelikult kasutas. määrusi lepingu sõlmimisel tutvustatud ega üle antud. kehtestatud määrusest, on tegemist asja lahendamisel tähtsa tõendiga. Seega ei saa neid lugeda lepingu osaks ega nendes sätestatut lepingu täitmisel siduvaks. Kuna kostja loobus vabatahtlikult kontrollist nii pangakaardi, PIN-koodi kui ka pangakonto kasutamise üle, võttis ta endale kahju tekkimise riisiko.

. Kostja esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, milles palus selle tühistada ja teha asjas uus otsus, millega jätta hagi rahuldamata. Varem oli maakohus kohustanud Finantsinspektsiooni esitama selle dokumendi kohtule. Kostja ei kasutanud aga võimalust käituda lepingulises suhtes ausalt ja eetiliselt. Kostja leidis, et ta ei vastuta nõutud summa tasumise eest, kuna tema ei ole hagejale kahju tekitanud. määruse välja nõudmata jätmise osas. Ringkonnakohus on tuvastanud, et pooled olid sõlminud Visa Electron pangakaardi kasutamise lepingu ning kostjale väljastati selle alusel pangakaart ja anti PIN-kood. Kahju tekkimise põhjuseks ei ole tegelikku kontojääki ületava rahasumma kättesaadavus kostja pangakontolt, vaid selle väljavõtmine. Kui tegemist oli deebetkaardiga, mida sai kasutada üksnes kontol oleva raha ulatuses, võis n-ö keskmine inimene pangakaardi ja PIN-koodi kaotuse tagajärjena ette näha üksnes seda, et kaarti kasutades võib ta ilma jääda kontol olevast rahast. Maakohus jättis taotluse põhjendatult rahuldamata. Hageja nõue on ka aegunud. Ringkonnakohus seda menetlusõiguse normi rikkumist ei kõrvaldanud. Tegemist ei olnud krediitkaardiga. Ringkonnakohus tuvastas, et kostja on lepingut rikkunud, kuna lepingutingimuste kohaselt ei võinud ta anda pangakaarti üle teisele isikule ja pidi hoidma saladuses PIN-koodi. Lepingut on rikkunud kostja. määrustes sätestatu kostja vastutuse tekkinud kahju eest. AS SEB Pank. Eeltoodu põhjal on alusetud ja paljasõnalised kostja väited panga hoolsuskohustuse rikkumise kohta.

PDF AS LHV Pank korrespondentpangad

. Tegemist on tähtajaga, mille jooksul võivad pangale laekuda teated kaardiga tehtud tehingute kohta ja mille eest tuleb konto omanikul tasuda ka pärast pangakaardi kasutamise lepingu lõppemist. Iga keskmine mõistlik isik peab teadma, et PIN-koodi saamisel see jäetakse meelde ning igasugune paberkandjal olev teave PIN-koodi kohta tuleb hävitada. Lepingu kohaselt vastutab tasumise eest kostja, mistõttu kolmanda isiku poolt kostja pangakaardiga tehingute tegemine ei välista kostja maksekohustust. Ringkonnakohus leidis, et maakohus kvalifitseeris hageja nõude õigesti lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõudena. Seega oli maakohus otsustanud võtta tõend asja juurde ja oleks pidanud nõudma seda AS-lt Hansapank pärast seda, kui selgus, et Finantsinspektsioonil pole seda dokumenti. Kostja on lepingu omakäeliselt allkirjastanud, selle tingimused pidid keskmisele mõistlikule isikule olema üheselt arusaadavad. Ülejäänud kassatsioonkaebuse väited ei anna alust ringkonnakohtu otsuse tühistamiseks. Pangale tekkis kahju sellega, et kostja kontolt võeti välja rohkem raha, kui seal seda oli, ning lepingu rikkumise ja kahju tekkimise vahel on põhjuslik seos. Hageja nõuab talle lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Kohtukulude jaotus määratakse kindlaks asja uuel läbivaatamisel sõltuvalt selle tulemustest. Maakohus tuvastas õigesti, et pangale tekkis kahju kostja lepingurikkumise tõttu ning rikkumise ja kahju vahel on põhjuslik seos. Kostja andis küll oma kaardi kasutada kolmandale isikule, kuid kostja ei saanud teada, et kaardiga on võimalik tekitada hagejale kahju. Kostja ei eita, et andis oma konto, pangakaardi ja PIN-koodi M. Kutateladzele kasutada. Kahju tekitas Marius Kutateladze, kes sooritas pangakontol olevat summat ületavaid tehinguid, kasutades selleks kostja pangakaarti. Maakohus rikkus menetlusõiguse norme, jättes rahuldamata kostja taotluse nõuda AS-lt Hansapank välja VISA International Ltd. Praeguses asjas on kostja eest kautsjoni tasunud OÜ Hema Õigusbüroo. Eeltoodust tulenevalt peab kostja hüvitama kaardiga sularahaautomaadist väljavõetud summad. Kostja hagi ei tunnistanud ja palus jätta selle rahuldamata. Sie bietet Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Firmenkunden und den öffentlichen Sektor. Õige ei ole apellatsioonkaebuse väide, nagu oleks hageja rikkunud oma kohustusi ning tekitanud endale ise kahju. Kostja väide, et kui ta oleks teadnud, et konto, kaardi ja PIN-koodi kasutada andmisega võib keegi pahatahtlikult kahju tekitada, ei oleks ta kaarti kolmandale isikule kasutada andnud, on esitatud kohtumenetluses üksnes vastutusest vabanemiseks. Menetlusosaliste põhjendused Kostja esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse, milles palub selle tühistada ja saata asi samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks või teha asjas uus otsus, millega jätta hagi rahuldamata. Kui hageja oleks rikke mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, ei oleks talle kahju tekkinud, kuna kostja pangakaardiga oleks saanud raha välja võtta ainult kostja kontol oleva rahasumma ulatuses. Kostja kinnitas ringkonnakohtu istungil, et talle ei ole VISA International Ltd. Ein weiteres Angebot ist Factoring. Seega põhjustas hageja ise endale kahju. Asjaolu, et pangakontolt sai võtta välja rohkem raha, kui seal raha oli, ei tähenda seda, et raha võis välja võtta ilma hagejale tagastamise kohustuseta. Ei ole tähtis, kas raha võttis välja kostja või kolmas isik. Hinnata tuleb ka hageja võimalust saada hüvitist kontolt raha väljavõtnud isikutelt. Hagi esitamine kostja vastu ei ole pahauskne. Nii maakohus kui ka ringkonnakohus on jätnud analüüsimata kostja väite, et hagejale ei põhjustanud kahju kostja lepingulise kohustuse rikkumine, vaid see, et hageja ei kõrvaldanud makseautomaatide riket mõistliku aja jooksul, kuigi ta oli sellest teadlik. Kassatsioonkaebus rahuldada. Hageja vaidleb kassatsioonkaebusele vastu ja palub jätta selle rahuldamata. AS SEB Pank. Hageja vaidles apellatsioonkaebusele vastu ja palus jätta maakohtu otsuse muutmata. kehtestatud määrustest, kuid kostja ei ole kohtumenetluses esile toonud asjaolusid ega põhistanud, mil viisil välistab VISA International Ltd. Hageja nõue on vastuolus hea usu põhimõttega. Kostja oma lepingulisi kohustusi ei täitnud, mistõttu on ta lepingut rikkunud ja vastutab rikkumise eest. SEB Ühispanga Fondid ist die Fondsgesellschaft der Ühispank-Gruppe. Selle eesmärk on välistada PIN-koodi sattumine kolmandate isikute kätte. Die SEB Pank ist eine Universalbank. Maakohus leidis õigesti, et hageja nõue ei ole aegunud. Pangakaardi salajase tunnuskoodi ehk PIN-koodi teisele isikule kasutada andmine raha eest on tegevus, mis välistab vastutusest vabanemise. Pooled olid sõlminud Visa Electron pangakaardi kasutamise lepingu ning kostjale väljastati selle alusel pangakaart ja anti PIN-kood. Seega oli kostjal võimalus teavitada panka kaardi valduse kaotusest ka pärast seda, kui ta oli konto, kaardi ja PIN-koodi kasutamise võimaluse M. Kutateladzele üle andnud. Pangakaardi ja salajase PIN-koodi müümine ei ole kooskõlas hea usu põhimõttega, ega ka ausa ja eetilise käitumisega ning kõik kostja viited hageja pahauskse käitumise kohta tuleb jätta tähelepanuta. Kolleegium nõustub ringkonnakohtu seisukohtadega hageja nõude aegumise ja AS-lt Hansapank VISA International Ltd. määrus VISA Electron pangakaardi kasutamise kohta, ei ole menetlusõiguse normide rikkumine. Samuti ei vabanda kostja käitumist tema väidetav teadmatus sellest, et M. Kutateladze võis kaarti kuritarvitada.

SJS

. Asjaolu, et maakohus ei rahuldanud kostja taotlust nõuda AS-lt Hansapank välja VISA International Ltd. Praegusel juhul ei saa pidada hageja hoolsuskohustuse rikkumiseks kostja teavitamata jätmist

Комментарии