Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte

Laenu andjad saaremaal.

FÜÜSILISE ISIKU LAENULEPINGU TÜÜPTINGIMUSED 1. …

.. Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte. Eelkõige sobib selline ühinemise viis äriühingutele, mis on lõpetanud aktiivse tegevuse ning millel puuduvad võlad ja kohustused. Füüsilise isiku tulu maksustatakse aga erinevalt juriidilisest isikust tulu saamisel ja seega pole maksustamise edasilükkamine ühinemise hetkest kaugemale enam põhjendatud. Lõpetamisotsuse vastuvõtmisest alates koostavad likvideerijad kolme kuu jooksul likvideerimise algbilansi, mis saadetakse osanikule või aktsionärile kinnitamiseks ning edastatakse ka registriosakonnale. Vara jaotatakse osanike või aktsionäride vahel osade või aktsiate nimiväärtuse järgi, kui otsuse või põhikirjaga ei ole muud kokkulepet sätestatud. Likvideerimise äriregistrisse kandmiseks tuleb otsus koos kandeavalduse ning likvideerija kinnitusega edastada registripidajale. Ühinemiseks on vajalik Maksu- ja Tolliameti kirjalik nõusolek ja ühinemine ei ole lubatud, kui ühendav füüsiline isik on maksejõuetu. Tihti on peetud ühingu lõpetamist keeruliseks, aegaraiskavaks ja kulukaks protsessiks, mis nõuab dokumentide ja täiendavate aruannete koostamist, seda eriti nn ühe-mehe-ühingute puhul. Samuti on lubatud mitmel ühingul korraga ühineda ning ei ole vaja mitut likvideerimismenetlust teha.Äriühingu vara läheb füüsilisele isikule üle üldõigusjärgluse korras – üle lähevad nii kõik õigused kui ka kohustused. Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte.

Füüsiline isik - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

. Avalduse saab esitada mitte varem kui kuue kuu möödumisel lõpetamise registrisse kandmisest ning Ametlikes Teadannetes teavitamisest. Kui äriühingult üle võetud kohustus langeb hiljem ära nõudest loobumise, aegumise, võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemise tõttu või muul põhjusel, maksustatakse tulumaksuga äralangenud kohustuse summa, mille võrra ühinemisel äriühingust saadud tulu vähendati. Äriühingut ei või vabatahtliku lõpetamise korral äriregistrist kustutada maksu- ja tolliameti kirjaliku nõusolekuta, mille saamiseks esitab registripidaja kirjaliku avalduse. Kuigi see võib näida kergema lahendusena, jääb informatsioon ettevõtte sundlõpetamise kohta äriregistri andmebaasi avalikuks ja kättesaadavaks kõikidele huvi tundvatele isikutele. Mõnikord on osanik või aktsionär ammu loobunud äritegevusest ega ole huvitatud ettevõtte jätkamisest ning loodab lihtsamale ja hõlpsamale sundlõpetamisele, kus kohus otsustab ühingu registrist kustutada likvideerimismenetlust tegemata. Lõpetamisotsuse vastuvõtmisega lõpeb seni kestnud majandusaasta ning algab uus. Äriregistrist kustutamise avaldusele lisatakse lõppbilanss, vara jaotusplaan ning informatsioon dokumentide hoidja kohta. Pärast äriühingu nõuetekohast likvideerimist esitavad likvideerijad avalduse ettevõtte äriregistrist kustutamiseks. Likvideerimismenetlust sellisel viisil osaühingu või aktsiaseltsi lõpetamisel ei toimu, kuid ühinemise kohta tuleb avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teade ja ühinemisest tuleb teatada ühingule teada olevatele võlausaldajatele.

Kaitseväelase ja asendusteenistuja poolt hüvitise.

. Pärast likvideerimise registrisse kandmist tuleb avaldada teade portaalis Ametlikud Teadaanded, milles antakse teada äriühingu lõpetamismenetluse alustamisest ning aadress, kuhu võlausaldajatel on õigus nelja kuu jooksul esitada oma nõuded. Likvideerijaid võib olla ka rohkem, kuid vähemalt üks neist peab olema isik, kelle elukoht on Eestis. Ühendatav ettevõte ei tohi olla pankrotis ning ühendav füüsiline isik ei tohi olla maksejõuetu. Kõikidele teadaolevatele kreeditoridele tuleb saata kirjalik teade. Sellest aastast on osaühingu ja aktsiaseltsi lõpetamine muutunud palju lihtsamaks ning seadus pakub kolmandatki võimalust –äriühingu ja selle füüsilisest isikust omaniku vara ühendamist. Avaldust saab esitada notaris või digitaalselt Ettevõtjaportaalis. Äriühingu tasandil tekib äriühingul tulumaksukohustus omakapitali osalt, mis ületab äriühingusse tehtud sissemakseid. Sama kehtib juhul, kui kustutatud äriühingu vara kasutatakse edaspidi füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluses. Likvideerijad rahuldavad ühingule teada olevad võlausaldajate nõuded või deponeerivad raha, sõltumata sellest, kas nõue on esitatud või mitte. Samuti on tähtis teada, et kui füüsiline isik jätkab saadud vara hulgas saadud ettevõtte tegutsemist, siis tuleb tal ennast registreerida FIE-na. Kuigi selline füüsilisest isikust omaniku varaga ühinemine on märgatavalt kiirem võrreldes tavapärase likvideerimisega, siis oluline on teada, et sellise ühinemisega kaasneb füüsilise isiku piiramatu isiklik vastutus ühendatava ühingu kohustuste eest. Tegemist on vabatahtliku likvideerimismenetluse alternatiivse, lihtsama ja kiirema menetlusega juhuks, kui osaühingul või aktsiaseltsil on vaid üks osanik või aktsionär.

Artikkel 4 EL isikuandmete kaitse üldmäärus. Privacy.

. Praktikas kestab likvideerimine lõpetamisotsuse vastuvõtmisest kuni osaühingu või aktsiaseltsi registrist kustutamiseni keskmiselt kaheksa kuud kuni aasta või kauemgi. Sarnaselt tavapärase likvideerimisega tuleb registripidajal ühinemise korral taotleda maksuameti nõusolekut, mille andmisest on ametil õigus keelduda ka juhul, kui tal on nõudeid ühendava füüsilise isiku vastu. Uut liiki ühinemist saab rakendada ka siis, kui sellise omandisuhteni jõutakse enne ühinemismenetlust, näiteks teised osanikud või aktsionärid võõrandavad oma osalused ühele omanikule. Kandeavaldust saab allkirjastada nii notaribüroos kui ka mugavalt Ettevõtjaportaalis ID-kaardi vahendusel

Комментарии