Hüpoteeklaen – Laenusumma kuni 100 000 €

Pärast laenutaotluse edastamist võtab meie spetsialist Teiega ühendust ning vajadusel küsib lisainfot. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Peale positiivset otsust kutsume Teid kontorisse laenulepingut sõlmima. Tagatisvara kindlustus Laenu tagav vara peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel. Hüpoteeklaenult saadud kinnisvaralaenu võib kasutada igapäevasteks kulutusteks: õppemaksuks, reisimiseks, teiste laenude likvideerimiseks, ravikuludeks, korteri või maja ostuks, ettevõtte edendamiseks, sõiduauto soetamiseks, pulmalaenu võtmiseks vms.

hüpoteeklaen: ideaalsed tingimused!

.

Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega.

Laen kinnisvara tagatisel - Hüpoteeklaen

. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Laenutaotlus Bonuslaen. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Korter, eramu, majaosa, suvila, äripind, erineva sihtotstarbega maa, või muu kinnisvara, mis asub Eesti Vabariigis. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e.

Hüpoteeklaen – Laenusumma kuni 100 000

. Hüpoteeklaen – Laenusumma kuni 100 000 €. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Laenud on mõeldud taotlemiseks nii erakliendile kui ka ettevõtetele. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c.. andmed maksevõime kohta; i. Kinnisvaralaen Kinnisvaralaen on laenuvorm, mille tagatiseks on kinnisvara – korter, eramu, suvila või erineva sihtotstarbega maa.

Hüpoteeklaen ehk kinnisvaralaen ja laen | Laen …

. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed

Комментарии