ID kaardi lugeja abil võetatavad laenud

Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Mobiil-ID aktiveerimiseks sisenege Politsei- ja Piirivalveameti taotluskeskonda ja jälgi ekraanil kuvatud juhiseid. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Nõustumiseks tuleb sisestada oma PIN kood, mille järel on kasutaja identifitseeritud ja keskkonda sisse logitud. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Tasu pangateenuse osutamise eest.

Mobiil-ID - registreerimine, sertifikaadid.

. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Digitaalne isikutunnistus Mobiil-ID on riiklikult tunnustatud digitaalne isikutunnistus, mille sertifikaate väljastab Politsei- ja Piirivalveamet. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Mobiili-ID teenuse autentimise ja allkirjastamise teated tulevad otse telefoni ekraanile. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Inimeselt inimesele laen. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest.

ID kaart - ID kaart

. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Mõne sekundi pärast saadetakse mobiiltelefonile digitaalne isikutuvastuse päring. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Sel hetkel peab kontrollima e-keskkonnas ja mobiiltelefonis kuvatavad kontrollkoodi, et need oleks samad. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Mobiil-ID annab võimaluse teostada samu e-toiminguid nagu ID kaardiga, otse mobiiltelefonis. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Vaja on ID kaarti koos PIN koodidega ja ID kaardi lugejat. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. NB! SIM-kaardi või telefoni kadumise/varguse korral võtta ühendust oma sideoperaatoriga – infotelefoni teel või esinduses. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Teenuste kasutamisel tuleb e-keskkonda sisenemisel sisestada oma telefoninumber, isikukood või kasutajanimi.

Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam.

Erakliendi internetipank | SEB

. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Mobiil-ID aktiveerimine Mobiil ID aktiveerimine käib lihtsalt. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Kliendile pakutav pangateenus. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. ID kaardi lugeja abil võetatavad laenud. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital.

Kehtiv leping -

. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Välismaal olles lisandub mobiiliarvele Eestisse SMS’i saatmise paketipõhine hind

Комментарии