Kas õpilasele antakse laenu

Programmeerijad teevad kogu aeg ka testi tehnilise poolega tööd. See ei olnud tasemetööks harjutamiseks, vaid just tehniliste oskuste arendamiseks – kuidas arvutis üldse testi teha, et see kõik ei tuleks õpilastele ja õpetajatele üllatusena. Õpilastel on muid huvisid ka. Kuidas saada tagatiseta laenu. E-tasemetööd teevad ainult ametliku valimi õpilased ja üks põhjus on siin ka see, et mõnes koolis ei jätku kõikidele paralleelklassidele korraga arvuteid. Kui sellises koolis tegutseb huvikooli õpilasomavalitsus, kuulub hoolekogusse ka selle esindaja. Õpetajad vaatasid ka eelmisel aastal, kas laps eksis kogemata, kas ta eksis ühe või mitme võrduse juures, kui palju ta oma matemaatilist mõtet lahendustesse pani. Kerge on välja selgitada iga ülesande lahendamisel tehtud tüüpilised vead. Peamine polegi õiged vastused üksikutele küsimustele, vaid oskus lahendada ülesandeid tervikuna. Tasemetöid hindavate õpetajate töö maht väheneb tunduvalt, aga täiesti ei kao, sest arvuti pole kõikvõimas. Õpetaja peab endiselt oma silmaga üle vaatama, kuidas on õpilane saanud eelnevast avaldisest järgmise, mis loogikat on ta kasutanud. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Koolidel ei ole nii palju arvuteid, et kõik õpilased saaksid seal kaua olla. Minu enda õpilased on arvutiga enam-vähem tuttavad. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kodulaenukalkulaator. Nii tulebki tulemusi oodata. Rahvusvahelise õppekava rakendamist rahastab kooli pidaja. Õpilane sai punkte, kui oli õigesti arutlenud, ehkki lõppvastus oli vale. Lastele meeldib näiteks GeoGebraga graafikuid teha ja neid analüüsida. Kuid ainekavas on palju teemasid, mida saab väga hästi arvuti abil harjutada ja ainekava isegi soosib seda, sest nii saab aega kokku hoida. Lisaks saab tulemused avaldada alles pärast seda, kui kõikide hindamiste tulemused on statistiliselt töödeldud ja kontrollitud. See näitab lõpuks ikkagi, et kui laps on arvutit palju kasutanud, saavutab ta e-tasemetöös parema tulemuse.

Näiteks teatud nurkade määramine või funktsionaalne lugemine, kus õpilane peab mõistma väga erinevaid küsimusi. Samas saab iga asja arendada. Elle Viljaste: Mina ei olnud algul üldse e-tasemetöö pooldaja, kuid saan aru, et arvuti tuleb meie ellu niikuinii, ja parem on teha see tulek võimalikult lihtsaks ja sisukaks. Siis saaksid õpilasedki neid vabalt kasutada. Harilike murdudega tehteid olime teinud juba viiendas klassis Microsoft Wordis ja õpilasi need ei üllatanud. Osa õpetajaid seda möödunud aastal tegigi, andes meile tagasisidet. Nende lahendamisel saab õpilane vale vastuse järel uue ja kergema küsimuse. Lihtne on võrrelda koolide ja klasside, tüdrukute ja poiste, oma arvutiga ja ilma oma arvutita õpilaste tulemusi jne. Me teame, kus on selle testi puudused, aga neid jääb iga korraga vähemaks. Teiste programmide puhul valitakse samuti hariliku murru nupp, kuid täidetakse ära ülemine ja alumine kastike. Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks kooli põhimääruses sätestatud korras. Kui on pikk haiguste periood, siis on raskem muidugi. Teisel päeval teevad e-tasemetööd vabatahtlikud ja neid on väga palju. Välja valisime enda arvates ikkagi kõige sisukamad ülesanded, mis mõõtsid erinevaid teadmisi. Munitsipaalgümnaasiumis või selle üksikutes klassides võib õppekeeleks olla ka muu keel. Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotlusega keelata juurdepääsu tema kohta kooli valduses olevale teabele. Õpetajad saavad õpilastega läbi teha ka varasemate aastate e-tasemetöö ülesandeid ja EIS-is on muidki ülesandeid, millega saab arvuti kasutamist proovida. Kas õpilasele antakse laenu. Kuid mõistlik arvutikasutus tuleb kõigil kasuks. Õpilasel aga oluliselt lihtsamaks ei lähe. Näiteks mõnegi objekti sisestamine arvutisse on sarnane hariliku murru sisestamisega. Tähtajalise koolitusloa kehtivuse jooksul viiakse läbi haldusjärelevalve kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle. Elle Viljaste: Kui e-tasemetööl on väga palju küsimusi, siis tekib oht, et õpilased hakkavad vastama huupi nagu Bingo lotot mängides. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Aga parandaja näeb ära, kas vastus on vale oskamatuse või juhusliku näpuvea pärast. Õpilase võimete ja annete arendamiseks tuleb koolis selgitada välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valida sobivad õppemeetodid ning korraldada vajaduse korral diferentseeritud õpet. Arengukava kinnitab kooli pidaja või tema volitatud isik ja kooli direktor annab selle täitmisest aru kooli pidaja kehtestatud korras. Elle Viljaste: Virisemist on päris palju, et miks ometi nii tehakse.

Terviseleht nr. 40/42, 18. november / 2. detsember

. Enne tasemetööd tutvusime EIS-i süsteemiga kaks korda. Ma ei ütle, et e-tasemetöö mulle kohutavalt meeldib, sest mõnele õpilasele sobib paberil lahendamine paremini. Riigieksam on sooritatud, kui saavutatud on vähemalt üks protsent maksimaalsest tulemusest. Elle Viljaste: Tihti on nii, et õpetaja näitab õpilastele midagi GeoGebraga ette ja õpilased laadivad juba samal õhtul GeoGebra endale alla ja hakkavad seda kodus kasutama, sest sellega läheb jooniste tegemine palju kiiremini. Arvan, et osa e-tasemetööga haakuvaid ülesandeid võiks olla avalikult kättesaadavad. Munitsipaalkooli pidajaks on vald või linn. Aega võtab see, et me ei kontrolli ainult seda, kas lõppvastused on õiged, vaid vaatame üle ka, kas ülesannete lahenduskäigud on loogilised. Elle Viljaste: Meie oleme andnud oma parima, kõik ülesanded ja nende alaosad oleme tehete, numbrite, ridade ja lausete kaupa mitu korda läbi käinud. Peaksime küll arvuteid juurde ostma.

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite.

.

Matemaatika e-tasemetöö koostajate pilguga : Õpetajate Leht

. Piret Simmo: Marko Matvere ütles Päevalehes toreda lause: „See on ime, et meil on oma riik. Alati on ju vastakaid arvamusi. Sel aastal tuleb kaks eeltesti. Kas on juhuslik viga või ei mõisteta põhimõtet. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava. Õpilaskodu kodukorra kehtestab kooli direktor ning see esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele. Kool on kohustatud võimaldama statsionaarses õppes õppiva õpilase vanemale juurdepääsu kooli valduses olevale teabele selle õpilase kohta. Arvame, et need õpilased said hariliku murru arvutisse sisestamist vähe harjutada. Samas pole üldse välistatud, et jõuame ühel päeval diagnoosivate tasemetöödeni. Me ei mõelnud seejuures, mida arvuti võimaldab, vaid keskendusime õpilasele vajalikele teadmistele. Eks me peame ise ka õpetajatele e-tasemetöö plussidest rohkem rääkima. Neid on klassides ikka väike osa, kes suure innuga arvutis matemaatikat õpivad. Kahjuks ei ole õpetajad eriti aktiivsed tagasisidet andma. Elle Viljaste: Eelmise õppeaasta testi koostades püüdsime võimalikult palju õpilaste tüüpilisi lahendusi ja vigu kirja panna, et arvuti need ära tunneks ja õpetaja töö lihtsamaks muudaks. Õpetajal koolis on samuti kasulik vaadata, kus õpilased eksivad. Nende koolide õpetajad peavad põhjuse välja selgitama. Ühtede programmide puhul valitakse kõigepealt hariliku murru nupp ja täidetakse siis lugeja ja nimetaja. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Õpetajale on oluline ka see, et e-tasemetöö andmeid on arvutil lihtne analüüsida, igat ülesannet saab uuesti vaadata. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja. Janika Kaljula: Osale õpetajatest teeb muret, et EIS-i on vaja ID-kaardiga sisse logida. Õppetund vaheldub vahetunniga. Alles pärast ülesannete valmimist vaatasime, kuidas neid arvutisse panna ja ekraanil õpilastele arusaadavaks teha. Piret Simmo: Tänavu tunneb süsteem paljud tüüpilised õiged vastused juba ära. E-testi eelis on, et punkte antakse ühesuguste reeglite järgi ning hindamine on ühtsetel alustel ja objektiivsem. E-ülesannete koostamine on õpetajale suur töö ja EIS-i ülesannetest oleks palju abi. Õpilasele ja õpetajale on see oluline. Tugispetsialistide teenuse rakendamiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor. Vähemalt üks-kaks korda kuus peaks matemaatikat arvuti abil õppima, see oleks miinimum. Enamasti oli üks-kaks sellist õpilast kooli kohta. Paraku osutus see raskemaks, kui arvasime. Samas on matemaatikas asju, mis peavad olema õpilasel hästi selged, ja arvuti abil saab neid lihtsalt ja ruttu kinnistada. Riigikooli pidajaks on riik. Kuid pärast üleriigilist tasemeööd õpetaja enam midagi teha ei saa. Arvuti muudab õppimise lihtsamaks ja ka sisukamaks. Nad leidsid ka mõne meie enda eksimuse üles, mille eest neile samuti aitäh. Vaie tuleb esitada viie tööpäeva jooksul riigieksamitunnistuse või kooli lõputunnistus kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Paraku käib kõikides versioonides see põhimõtteliselt ühtemoodi. Selline test selgitab õpilase tegelikku taset üsna põhjalikult. Nendest ilmselt seitse tuleb tasemetöösse. Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Õpilase nõusolekul võib koormust vähendada. Mina olen teinud seda vahelduva eduga, sest meie kooli arvutiklassi on raske aega kinni panna.

Huvitav Kool

. Laen 1000 eurot. Aga e-tasemetöö annab infot selle kohta, mis on õpilastele kerge ja mis raske, ning nii on ta kaudselt kasulik ka paberil lahendavale õpilasele. Kõigil on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumiseks. Huvihariduse korraldamisele koolis laienevad huvikooli seaduse õppekorraldust, õpilaste õigusi ja kohustusi ning õppe rahastamist reguleerivad sätted ning täienduskoolituse korraldamisele täiskasvanute koolituse seaduse täienduskoolituse sätted. Mis aga ei tähenda, et midagi pole kahe silma vahele jäänud. Kuid ma ei ole nii optimistlik, et kõik õpilased hakkavad siis just matemaatikat harjutama. See on ju hea, kui ma näen oma klassi õpilaste tulemusi, saan vaadata, mis teemad on kehvemini vastatud, ja teen sellest järeldusi edasise õpetamise kohta. Aga ülesandeid on tehtud selle mõttega rohkem, et neid jätkuks ka kahe harjutustesti jaoks. Piret Simmo: Õpetajal on mingis mõttes ka raske tagasisidet anda, sest elektroonilise testi küsimused on natuke teistmoodi kui tavalise kontrolltöö omad. Kagu invest laen. Nõustamiskomisjoni peavad kuuluma eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja

Комментарии