Kas välismaal töötamine on sinu jaoks?

Vanglateenistuja ei kanna avalikus kohas ebakorrektseid, määrdunud ega väljakutsuvaid riideid. Vanglateenistuja austab vangide ja kriminaalhooldusaluste religioosset ning rahvuslikku kuuluvust. Ta ei valeta ega moonuta tõsiasju. Eetikakomisjoni otsused avaldatakse vanglateenistuse sisevõrgus ilma isikuandmeteta ja vanglat nimetamata. Vanglateenistuja hoidub ebasündsast internetisuhtlusest. Vanglateenistuja ei osale kommertsreklaamis. Tema välimus on korrektne nii tööl kui ka vabal ajal. Kas välismaal töötamine on sinu jaoks. Vanglateenistuja kohtleb vange ja kriminaalhooldusalaseid õiguspäraselt ning teeb kõik endast oleneva, et hoida ära nende füüsiline ja vaimne väärkohtlemine teiste ametnike poolt. Vanglateenistuja võib vangide valmistatud tooteid osta ainult jaemüügist. Kui pole kokku lepitud teisiti, kasutab ta teiste asutuste ja organisatsioonide esindajatega ning vangide ja kriminaalhooldusaluste lähedastega suheldes teie-vormi. Alluvat, kes on tööülesandeid täites kogenematuse tõttu eksinud, ei naeruvääristata ega häbistata. a vangladirektorite nõupäeval tehtud ettepanekutest kinnitan vanglateenistuja eetikakoodeksi. Kokkuleppel tööandjaga võib vanglateenistuja osaleda sotsiaalreklaamis, heategevuslikus ning vanglaametniku elukutset ja haridust tutvustavas reklaamis. Kas välismaal töötamine on sinu jaoks. Eetikakoodeks täpsustab ja täiendab avaliku teenistuse eetikakoodeksis sätestatut.

Eesti riigi infoportaal |

. Vanglateenistuja hoidub mõõdutundetust alkoholitarvitamisest, mis muudab tema käitumise ebaväärikaks ja kaasinimesi häirivaks. Ta ei kasuta kriminaalse subkultuuri slängi ega vangi halvustavaid väljendeid. Vanglateenistuja ei kirjuta internetiportaalidesse solvavaid ega ebakorrektseid kommentaare. Enamasti vaatavad tööandjad ka Sinu kuvandit internetis. Vanglateenistuja ei avalda talle ameti tõttu teatavaks saanud infot kõrvalistele isikutele. Vanglateenistuja ei räägi vangidele ega kriminaalhooldusalustele oma eraelust ega kurda oma muresid, sest nad võivad tema usaldust kuritarvitada. Eetikakomisjoni töökorralduse määrab eetikakomisjon. Karistuse ära kandnud ja õiguskuulekasse ellu pöördunud inimest kohtleb vanglateenistuja kui tavalist ühiskonnaliiget, mitte kui kurjategijat. Vanglateenistuja teeb kõik endast sõltuva õigusrikkumiste ärahoidmiseks. Juht suhtub igasse töötajasse nii, et alluv tunneks end täisväärtusliku meeskonnaliikmena.

Kaardimaksed · LHV

. Vanglateenistuja väldib teadlikku lävimist isikutega, kelle maine võib kahjustada vanglateenistuja ametikoha mainet. Vanglateenistuja ei kasuta vangide osutatavaid teenuseid nagu näiteks jalatsi- ja rõivaparandus, puhastusteenused, samuti ei võta vastu isiklikke teeneid vangidelt ja kriminaalhooldusalustelt. Vastu võib võtta annetusi vanglateenistuskohustuste täitmisel töövõimetuks jäänud ametniku ja teenistuses hukkunud ametniku pereliikmete toetusfondi. Lisaks pead teadma, kuidas  vajalikke kandideerimisdokumente täita, kuidas tööintervjuul enda oskusi ja teadmisi müüa jne. Vältimaks vanglateenistuse ja teenistuja enda maine kahjustamist, ei avalda vanglateenistuja internetis sündsusetuid fotosid ega tekste. Järgnevad viis etappi kirjeldavad, millele sa võiksid töö otsimisel tähelepanu pöörata - olenemata, kas otsid tööd koolivahejakas, igapäevaselt õpingute kõrvalt või soovidki igapäevaselt tööl käia. Juht selgitab oma otsuste tagamaid alluvatele nii, et need mõistavad otsuste mõtet ja sisu. Vanglateenistuja käitub korralikult igal ajal ja igas olukorras. Ta suhtub austusega kõikidesse kolleegidesse sõltumata nende ametialasest positsioonist. Eetikakomisjoni kuuluv vanglateenistuja ei või hääletada teda ennast puudutava küsimuse puhul. Vanglateenistuja teavitab vahetut juhti vanglateenistuses töötavast elukaaslasest ja abikaasast. Eksimused ametialases tegevuses ja vääritu käitumine eraelus võivad kahtluse alla seada kogu vanglateenistuse usaldusväärsuse. Vanglateenistuja, kelle käitumisele hinnangut antakse, ja vanglateenistujale distsiplinaarkaristust määrama õigustatud ametnik võivad osaleda küsimuse  arutelul. Kõrgemad ametnikud peavad oma käitumisega olema eeskujuks kõigile teistele, nende eksimused väärivad rangemat hukkamõistu. Vanglateenistuja ei kasuta prostituuditeenust. Eetikakoodeks tugineb meie kultuuriruumi headele tavadele, traditsioonidele, üldtunnustatud moraalinormidele ning vanglateenistuse ülesannetele. Vanglateenistuja on vangide ja kriminaalhooldusalustega suheldes julge ja oma nõudmistes järjekindel. Tõendi või selle koopia allkirjastamisega kinnitab isik, et esitatud tõend on originaaldokument, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud. Vanglateenistus aitab oma nõuannetega kaasa, et vanglateenistuja käituks õiguskuulekalt ka väljaspool tööd. peatükis ravikulukindlustuse lepingu kohta sätestatut, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti. Vanglateenistuja suhtleb vangide ja kriminaalhooldusalustega viisakalt ja abivalmilt, ent mitte semutsedes. Juht ei tee alluvale kunagi märkust vangi ega kriminaalhooldusaluse juuresolekul. Otsustest vangide kohtlemise kohta antakse esmalt teada asutuse töötajatele, mitte vangidele. Vanglateenistusse ei võeta inimest, kes on pidanud lahkuma teisest avaliku võimu asutusest oma eksimuse tõttu. Vanglateenistuja ei võta vastu toetusi vangla jaoks muult juriidiliselt isikult, kui on alust uskuda, et asutuse tegevust toetades on sel majanduslikke või muid omakasupüüdlikke huve. Eetikakomisjoni kuuluvad vanglateenistuse juht, tema asetäitjad, vangladirektorid ja üks teenistujate hulgast valitud esindaja igast vanglast. Vanglateenistuja ei loo vangiga ega kriminaalhooldusalusega intiimsuhet. Ohutu laenu võtmine. Vanglateenistuja teeb endast sõltuva, et ka teised inimesed õigusrikkumisi toime ei paneks. Vanglateenistuja ei eksponeeri töökohal oma intiimset lähisuhet. Vanglateenistuja juhib vajaduse korral tähelepanu vigadele kolleegi töös, kuid ei tee seda kunagi külaliste, vangi ega kriminaalhooldusaluse juuresolekul.

Vanglateenistuja teeb oma tööd kohusetundlikult, ta on õiglane ja usaldusväärne. Vanglateenistus jagab ühiseid väärtusi teiste riigiasutustega. Vanglateenistuja teatab talle teatavaks saanud kuriteost ka juhul, kui seadus teda otseselt ei kohusta. Vanglateenistuja ei halvusta oma kolleegi ega levita kuulujutte. Eetikakomisjon annab nõu, tema otsused ei ole distsiplinaarkaristuse määrajale siduvad. Vanglateenistuja ei soosi mingil moel vägivalda ja vihkamist

Комментарии