Krediidi kogusumma valem

andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Määruse lõpus on lisa, selles on täpne valem. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Soovin aru saada, kuidas see on arvutatud. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Krediidi kogusumma valem. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Laenu reklaam 2018. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Määr on arvestatud eeldusel, et limiit võetakse kasutusele kohe täies mahus. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a.

Riigihangete seadus – Riigi Teataja

. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. andmed maksevõime kohta; i. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks.. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Laenud sularahavabamõtlemine. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Laen 200 €. Krediidi kogusumma valem. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info

Комментарии