Krediit viivis

Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Kui maksesumma debiteeriti maksja kontolt, tuleb kohaldatavuse korral kontol taastada olukord, mis oleks olnud, kui kontot ei oleks debiteeritud. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Krediidi kogukulu arvutamisel ei võeta arvesse notaritasusid. - Esimene kontokaart konto avamisel – tasuta. Krediit viivis. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Kuuhooldustasule käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad. Sellise kahju olemasolu eeldatakse, kui lepingu lõppemise tõttu jäi agent ilma agenditasust, mida ta oleks saanud agendilepingu jätkamise korral, võimaldades samal ajal käsundiandjale agendi tegevusest tulenevalt olulist sissetulekut. Üürilepingusse astunud abikaasa või perekonnaliige vastutab üürniku pärijaga solidaarselt üürilepingust tulenevate kohustuste eest, mis on tekkinud enne üürniku surma. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Provisjo­neerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Pärast hoiustatu väljaandmist peab isik, kelle juures hoiustamine toimub, tagastama võlgnikule hoiustamise eest makstu sõltumata sellest, kas võlausaldaja on hoidmisega seotud kulud tasunud või mitte. Selleks palume pangaga enne tehingu tegemist ühendust võtta. Vedaja võib saatjalt nõuda juhise järgimisega seotud kulude hüvitamist ning täiendava mõistliku veotasu maksmist. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. Selleks näidatakse tarbijale ka teist krediidi kulukuse määra, mis illustreerib võimalikku riski, mis on seotud intressimäära märkimisväärse tõusuga. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Teave tuleb esitada selgelt ja arusaadavalt ning eesti keeles või muus poolte vahel kokku lepitud keeles. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Kahjustamata veose väärtuseks loetakse selle väärtus vedamiseks vastuvõtmise ajal ja kohas. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Kui veost ei ole üle antud, algab aegumistähtaeg päevast, mil veos oleks tulnud üle anda. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Üürileandja peab andma tagatise andmiseks mõistliku tähtaja. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Liikmetele kuutasu ei laiene. Kui intressimäärale ei ole seatud ülempiiri, lisatakse sellele teabele hoiatus, milles rõhutatakse, et krediidi kulukuse määras kajastuv krediidi kogukulu tarbijale võib muutuda. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Makseteenuse pakkuja peab hinnakirja tarbijale esitama paberkandjal või muul püsival andmekandjal. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Väljaandja võib vastutuse aktseptimise eest välistada vastava märke tegemisega vekslile. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Kindlustusandja peab vastavalt tema juhistele kantud kulud hüvitama ka juhul, kui need ületavad koos muu hüvitisega kindlustussumma. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Sellest kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.  Ühistranspordiks loetakse käesoleva seaduse tähenduses reisijate vedu Eestis kindlal liinil bussi, rongi, reisiparvlaeva või muu ühissõidukiga vastavalt sõiduplaanile, millega on võimalik avalikult tutvuda. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Tulemus esitatakse protsendina. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale. Ta vastutab ka kohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede, eelkõige viivise ja leppetrahvi maksmise ning kahju hüvitamise eest, samuti lepingust taganemise või lepingu ülesütlemisega seotud kulude hüvitamise eest. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Põhivõlgnik võib nõudele esitada nii vastuväiteid, mis tal olid võlausaldaja vastu, kui ka vastuväiteid, mis tulenevad tema ja käendaja vahelisest õigussuhtest. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Kohase ja mittekohase täitmise väärtused määratakse kohustuse täitmise aja seisuga. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu.

Internetipank • Swedbank

. Kui ettevõtja esitab tarbijale taganemise näidisjuhendi, loetakse kõnealune teave tarbijale esitatuks. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Üürnik võib tagatisraha maksta kolme kuu jooksul võrdsetes osades. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Esimene laen tasuta ehk saab esimese laenu intressita. Märge peab sisaldama kuupäeva ja olema tšeki omaniku poolt alla kirjutatud. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Kiir laenud 18 isikule. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress.

Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Sel juhul ei osale teised seltsinglased seltsingu juhtimises. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. SMS laenu kalleim intress. Pagas ei hõlma asju, mida veetakse kaubaveolepingu alusel. Hüvitamisega seotud kulud ning riisiko kannab kindlustusandja. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Kui müüjal on kohustus asi ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja ostjale üleandmist. Kui tarbijat ei teavitatud taganemisõigusest, vastutab ta taganemise puhul asja kahjustamise eest üksnes tahtluse või raske hooletuse korral. Hoidja võib asja tagastada hoiuleandjale. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Sellisel juhul saab maksja makseteenuse pakkujalt nõuda, et see oma võimaluste piires aitaks maksjal maksesumma tagasi saada. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Kui võlausaldaja nõuab kohustuse täitmist, kuid ei määra selleks täiendavat tähtaega, eeldatakse, et täitmiseks on antud mõistlik täiendav tähtaeg. Mõjuval põhjusel võib kumbki pool nõuda asja või dokumendi ettenäitamist või sellega tutvumise võimaldamist muus kohas.  Asja või dokumendi ettenäitamise või tutvumisega seotud riisiko ja kulud kannab ettenäitamist või tutvumist nõudnud isik. Pangal on õigus erilahendust vajavate tõendite vm dokumentide koostamise tellimuse vastuvõtmisest keelduda. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Swap-tehing/​vahetus­tehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Tarbijal ei ole kulude kandmise kohustust, kui ettevõtja ei ole teda teavitanud sellest, et need kulud tuleb kanda tarbijal. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Paketi lõppemise kuu eest võetakse konto kuutasu täissummas. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis.

Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus – Riigi Teataja

. Reisikorraldaja peab rikkumise kõrvaldamiseks võtma oma kulul tarvitusele mõistlikud abinõud. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Sealjuures rakendatakse tühjale Balti väärtpaberikontole hinnakirjas välja toodud minimaalset hooldustasu. Kui saaja pank asub väljaspool Eestit, siis peab saaja pank olema märgitud korrektse BIC-iga. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti

Комментарии