Laen auto tagatisel Tartus

Kiirlaen firmadele. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega.. andmed maksevõime kohta; i. Laen auto tagatisel Tartus. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b.

- autolaen | autokiirlaen | laen | …

. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Soodsad kodulaenud. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Ekspress credit. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid.

Ühisraha | Kreditex

. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Laen auto tagatisel Tartus. Vali parim 300 euro väärtuses kiirlaen 12 kuuks. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus.

Комментарии