Laenu autentimine ID kaardiga

juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Väikelaenu puhul tuleb intressi tasuda tagastamata laenujäägilt, arvelduslaenu puhul kasutatud laenulimiidilt. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Laenusaaja meelespea ja täiendav info väike- ja arvelduslaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. Teie regulaarne sissetulek peab laekuma Teie SEB Panga arvelduskontole. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid.

Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused Enamasti saate laenu kasutama hakata kohe pärast seda, kui olete lepingu allkirjastanud ja võimalikud eeltingimused täitnud, ent mitte hiljem kui kolme tööpäeva möödudes. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Provisjo­neerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Kui Teil tekib , saadame Teile esmalt meeldetuletuse. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Laenu autentimine ID kaardiga. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Tulemus esitatakse protsendina.

- Väikelaen

. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. On kohalikul turul väga levinud. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Laenu tagasimaksmine Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame maha Teie arvelduskontolt. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Londoni pankadevaheline laenuintress. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende.

Kehtiv leping -

. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Esindab omandiõigust ettevõttes. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. klient, kes on pangast laenu saanud. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta.

– Laenud Internetist –

. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast.

Autentimine • Swedbank

. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Väikelaenu maksame või arvelduslaenu limiidi avame Teie SEB Panga arvelduskontole. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Laenu autentimine ID kaardiga. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. SMS laen soodne intress. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul

Комментарии