Laenud ilma kindla sissetulekutta

In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Väljavõte peab sisaldama otsuse eesmärki ja õiguslikku alust, kaebuse esitamise tähtaega ja tähtpäeva ning kaebuse läbivaatamiseks pädeva kohtu täielikku aadressi. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud.. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Finantsinspektsioon võib teha kahe kuu jooksul, arvates eelnimetatud andmete saamisest, otsuse, millega määrab nõuded, mida krediidiasutus peab Eestis järgima. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Provisjo­neerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Protokollile kirjutavad alla kõik istungist osa võtnud komitee liikmed. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Väärt­paberi­haldur/​Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Kohustuste täitmise tähtaegade saabumine ei või ohustada krediidiasutuse tegevust. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Laenu andmine otsustatakse lahtisel nimelisel hääletamisel häälteenamusega. Käibe­teatis Käivete aruanne. Moratooriumi väljakuulutamine või pankrotimenetluse algatamine ei peata maksesüsteemi reeglite kohaselt antud maksekäsundi täitmist. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Swap-tehing/​vahetus­tehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks.

ja VI osas ning nende rakendamiseks kehtestatud õigusaktides sätestatut. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Krediidikomitee liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Kui isik, samuti tema esindaja, on krediidiasutuse poolt varem identifitseeritud, otsustab krediidiasutus täiendava identifitseerimise vajaduse. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid.

Krediidiasutuste seadus – Riigi Teataja

. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Riskide kontsentreerumist arvutatakse iga kliendi või omavahel seotud isikute kohta eraldi. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Sellisel juhul peab võlausaldaja esitatud nõudel olema eestikeelne pealkiri «Nõude esitamine». Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. On kohalikul turul väga levinud. Moratooriumihalduri tasu määrab Finantsinspektsioon. Investeerimine laenud. Esindab omandiõigust ettevõttes. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Search taitur BigBank.ee. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Trahve ja viiviseid moratooriumi ajal ei määrata, arvestata ega maksta. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Vabad vahen­did Konto saldo miinus broneeritud summa. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Lisaks sellele võib ta määrata ametisse isikuid, kes teda pankrotimenetluse käigus abistavad või vajaduse korral esindavad. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Lisaks sellele võib ta määrata ametisse isikuid, kes teda moratooriumi käigus abistavad või vajaduse korral esindavad. Oma õiguste teostamisel, vara realiseerimisel ja töötajate teavitamisel peab tervendamismeetmeid rakendav isik järgima Eesti õigusaktides sätestatut. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Väikelaenu tingimused ja taotlemine. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kannab teate alusel krediidiasutuse, milles osalust sundvõõrandatakse, aktsiatele või nende aktsiatega seotud kontodele ajutiselt käsutamist piirava kirje. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Juhid on samuti kohustatud pidevalt jälgima nõuete ja kohustuste tähtaegu. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Kui viimase majandusaasta lõppemisest on möödunud rohkem kui üheksa kuud, esitatakse auditeeritud vahearuanne majandusaasta esimese poolaasta kohta. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus.

Monestro - P2P Lending

. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Laenud ilma kindla sissetulekutta. Kliendile pakutav pangateenus. Oma õiguste teostamisel, vara realiseerimisel ja töötajate teavitamisel peab moratooriumihaldur järgima vastava lepinguriigi õigusaktides sätestatut. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Krediidiriski kontrolli funktsioon peab olema organisatsiooniliselt sõltumatu ja lahutatud laenude andmise otsuste tegemise funktsioonist, sealhulgas krediidikomiteest. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Vastandmõiste inflatsioonile. Laenud ilma kindla sissetulekutta. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Krediidikomitee istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole komitee liikmetest. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga

Комментарии