Laenud mis ei nõua tuvastamist

Seega ei tohi ükski partner või töötaja olla teenistuses kindlustandva töövõtu kliendi direktori või ametnikuna. Näiteks sellise kaitsemehhanismi kohta on isiku poolt auditimeeskonna liikmena tehtud töö ülevaatuse läbiviimine. Käsitletava küsimuse kohta esitatud informatsioon esitatakse ettenähtud kasutajatele aruandes kindlustandva töövõtu kohta. Lühiajaline laen mtü le. Juhud, millal kutseline arvestusekspert võib kaaluda juriidilise nõu küsimist, on erinevad. Seega, kui hoolsalt ei jälgita, kuidas ettevõte selliseid liikmelisusi kirjeldab, võidakse tekitada ettekujutus, et ettevõte kuulub võrgustikku. Juhul, kui tekib oht, mida ei saa kaitsemehhanismide rakendamisega vähendada vastuvõetava tasemeni, ei tohi kindlust mitteandvat teenust osutada. Nendes on toodud näited kaitsemehhanismide kohta, mis võivad olla asjakohased käsitlemaks ohtusid vastavuses olemisele põhiprintsiipidega. Igal juhul ei tohi ettevõte võtta endale juhtkonna vastutust, sealhulgas tegutsemist läbirääkijana kliendi nimel, ja värbamisotsus peab jääma kliendi teha. Enne kliendisuhte või spetsiifilise töövõtu aktsepteerimist või jätkamist peab kutseline arvestusekspert avalikus kutsetegevuses hindama ärihuvidest või suhetest kliendi või kolmanda osapoolega tekkinud mis tahes ohtude märkimisväärsust. Nimetatud ohtusid käsitletakse põhjalikumalt käesoleva koodeksi osas A. Seetõttu ei tohi ettevõte võtta auditi kliendi eest juhtkonna vastutust. Töökeskkonna kaitsemehhanismid sisaldavad kogu ettevõtet hõlmavaid kaitsemehhanisme ja töövõtuspetsiifilisi kaitsemehhanisme. Seetõttu ei tohi ühelgi järgmistest olla sellist finantshuvi: auditimeeskonna liige; selle isiku lähim pereliige ja ettevõte. Kutselised arvestuseksperdid äritegevuses võivad üksi või ühiselt olla vastutavad finants- ja muu informatsiooni koostamise ja raporteerimise eest, millele võivad tugineda nii nendele tööd andvad organisatsioonid kui kolmandad osapooled. Mida kõrgemal astmel ametikoht on, seda suurem on suutlikkus ja võimalus mõjutada sündmusi, tavasid ja hoiakuid. Näiteks võib perekondlikust või lähedasest isiklikust või ärisuhtest tekkida lähitutvuse oht objektiivsusele. Kindlustandva töövõtu meeskonnaliige, kellel on selline suhe, peab konsulteerima kooskõlas ettevõtte poliitikate ja protseduuridega. Süsteemi teenuste osutamine võib olenevalt teenuste ja ITsüsteemide olemusest tekitada eneseülevaatuse ohu. Kutselised arvestuseksperdid avalikus kutsetegevuses võivad leida, et ka osas C toodud juhised on relevantsed nende konkreetsetes tingimustes. Seetõttu ei tohi ei sellistel partneritel ega nende lähimatel pereliikmetel olla mis tahes sellist finantshuvi sellises auditi kliendis. Lisaks peab asjaolu arutama isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine. Mida märkimisväärsem on oht, seda tõenäolisem on, et ettevõtte sõltumatust rikutakse ja ettevõte ei saa audiitorina jätkata. Juhul, kui mis tahes oht ei ole vastuvõetaval tasemel, tohib kindlustandva töövõtu aktsepteerida ainult juhul, kui rakendatakse kaitsemehhanisme mis tahes ohtude kõrvaldamiseks või nende vähendamiseks vastuvõetava tasemeni. Seega ei tohi ettevõte selliseid maksunõuandeid auditi kliendile anda. Seetõttu ei ole kutselise arvestuseksperdi ainukohustuseks individuaalse kliendi või tööandja vajaduste rahuldamine. Selle, mis moodustab „avaliku vahekohtu või kohtu”, peab kindlaks määrama vastavalt sellele, kuidas maksumenetlusi konkreetses jurisdiktsioonis läbi viiakse. Kutseline arvestusekspert peab dokumenteerima sõltumatuse nõuetele vastavuse kohta tehtud kokkuvõtted ja neid kokkuvõtteid toetavate mis tahes relevantsete arutelude sisu. Juhul, kui kutseline arvestusekspert äritegevuses määrab kindlaks, et keeldumine on asjakohane, peab selgelt edastama informatsiooni selle põhjuste kohta. Advertising Reklaamimine Avalikkusele informatsiooni edastamine kutseliste arvestusekspertide poolt avalikus kutsetegevuses pakutavate teenuste või oskuste kohta eesmärgiga hankida kutsealast tööd. Ei ole võimalik täpselt määratleda kõiki tegevusi, mis on juhtkonna vastutusel. Kui luba on saadud, peab olemasolev arvestusekspert olema vastavuses relevantsete seadusest tulenevate ja muude regulatsioonidega, mis selliseid taotlusi reguleerivad. Juhul, kui teenustasud jäävad maksmata peale aruande väljastamist, peab mis tahes ohu olemasolu ja märkimisväärsust hindama ja vajaduse korral rakendama kaitsemehhanisme ohu kõrvaldamiseks või selle vähendamiseks aktsepteeritava tasemeni. Seega ei tohi ei sellistel töötajatel ega nende lähimatel pereliikmetel olla mis tahes selliseid finantshuve sellises auditi kliendis. Näiteks tekib omahuvi oht vastavuses olemisele kutsealase käitumise printsiibiga juhul, kui teenuseid, saavutusi või tooteid turundatakse viisil, mis ei ole järjepidev selle printsiibiga. Sellegipoolest võivad eksisteerida ohud vastavuses olemisele põhiprintsiipidega, mis tulenevad määratud teenustasude tasemest. Näiteks tekiksid sellised ohud juhul, kui isiku poolt eelnenud perioodil kliendi juures töötamise ajal tehtud otsust või teostatud tööd tuleb käesoleval perioodil hinnata kui osa käesolevast auditi töövõtust. IFAC-i liikmesorganisatsioon või ettevõte ei tohi rakendada vähem rangeid standardeid kui need, mis on sõnastatud käesolevas koodeksis. Käesoleva koodeksi osades B ja C on selgitatud, kuidas nimetatud ohtude kategooriad võivad tekkida vastavalt kutseliste arvestusekspertide jaoks avalikus kutsetegevuses ja kutseliste arvestusekspertide jaoks äritegevuses. On võimatu defineerida igat olukorda, mis tekitab ohtusid sõltumatusele ja täpselt määratleda asjakohaseid meetmeid. Nendes tingimustes peab hindama mis tahes ohtude märkimisväärsust ja vajaduse korral rakendama kaitsemehhanisme ohtude kõrvaldamiseks või nende vähendamiseks vastuvõetava tasemeni. Selline surve võib olla sõnaselgelt väljendatud või juurdemõeldud; see võib tulla järelevalve teostajalt, juhatajalt, direktorilt või muult isikult tööd andvas organisatsioonis. Sellistes olukordades võib kutseline arvestusekspert kaaluda õigusabi otsimist. Arvessevõetavate tegurite hulka kuuluvad: maine, eriteadmised, kasutatavad ressursid ning rakendatavad kutse- ja eetikastandardid. Avalikkuse huvides tegutsemisel peab kutseline arvestusekspert järgima käesolevat koodeksit ja olema sellega vastavuses. Kontseptuaalse raamistiku lähenemisviis aitab kutselisi arvestuseksperte käesoleva koodeksi eetikanõuetega vastavuses olemisel ja avalikkuse huvides tegutsemise kohustuse täitmisel. Sama kehtib ühise koolituse taotlemise kohta. See, mis on märkimisväärne või väärtuslik huvi organisatsioonis, varieerub indiviiditi, olenevalt isiklikest asjaoludest. Kõiki selliseid olukordi on võimatu defineerida ja ette kirjutada. Seega ei tohi ükski partner ega töötaja olla teenistuses auditi kliendi direktori või ametnikuna. Laenud mis ei nõua tuvastamist. Juhul, kui laen või laenugarantii ei ole antud tavapäraste laenuandmise protseduuride, tingimuste ja nõuete kohaselt, tekitataks nii märkimisväärne omahuvi oht, et ükski kaitsemehhanism ei suudaks ohtu vähendada vastuvõetava tasemeni. Kutseline arvestusekspert äritegevuses peab koostama või esitama sellise informatsiooni õiglaselt, ausalt ja kooskõlas relevantsete kutsealaste standarditega nii, et informatsiooni on selle kontekstis arusaadav. Need teenused võivad tekitada eneseülevaatuse või kaitse ohu. Peale selle peab hindama mis tahes ohtusid, mille kohta ettevõttel on põhjust uskuda, et neid tekitavad huvid ja suhted kindlustandva töövõtu meeskonnaliikme, ettevõtte, võrgustikku kuuluva ettevõtte ja käsitletava küsimuse eest vastutava osapoole vahel. Sellise regulatsiooni võib kehtestada mis tahes relevantne reguleerija, sealhulgas auditi reguleerija. Kontseptuaalse raamistiku lähenemisviis aitab kutselisi arvestuseksperte avalikus kutsetegevuses käesoleva koodeksi eetikanõuetega vastavuses olemisel. Töövõtuperiood lõpeb siis, kui antakse välja kindlustandva töövõtu aruanne. Need majandusüksused peavad kindlaks määrama, kuidas enese esitlemisel väliseid osapooli teavitada sellest, et nad ei ole võrgustikku kuuluvad ettevõtted. Sel eesmärgil on ühised kvaliteedikontrolli poliitikad ja protseduurid need, mis on välja töötatud, mida rakendatakse ja monitooritakse kogu suuremas struktuuris. Mis tahes ohtude märkimisväärsust peab hindama ja vajaduse korral rakendama kaitsemehhanisme ohtude kõrvaldamiseks või nende vähendamiseks vastuvõetava tasemeni. Vastavuses olemine on nõutav, välja arvatud juhul, kui erand on lubatud käesoleva koodeksiga. Toomas kuter võlg. Laenu võib kasutada igaks otstarbeks oma äranägemise järgi ning laenu enneaegne tagastamine on täiesti tasuta. Näiteks võib eneseülevaatuse oht tekkida juhul, kui ettevõte töötaks välja ja koostaks tulevikku suunatud finantsinformatsiooni ja annaks järgnevalt selle informatsiooni kohta kindluse. Siia hulka kuuluvad tegevused, mida mõistlik ja informeeritud kolmas osapool, kaaludes kõiki kutselisele arvestuseksperdile sel ajal kättesaadavaid spetsiifilisi fakte ja tingimusi, tõenäoliselt järeldaks, et see kahjustab kutseala head mainet. Kui auditi klient ei ole börsinimekirja kantud majandusüksus, hõlmab auditi klient neid seotud majandusüksusi, mille üle kliendil on otsene või kaudne kontroll. Mis tahes ohtude märkimisväärsust peab hindama ja vajaduse korral rakendama kaitsemehhanisme ohu kõrvaldamiseks või selle vähendamiseks vastuvõetava tasemeni. Teise võimalusena võib tööülesanne olla otsese aruandluse kindlustandev töövõtt, kus väidet ei eksisteeri ja võib, kuid ei pruugi olemas olla kirjalik esitus ajalehtedelt. Suhte lähedus on selline, et ükski teine kaitsemehhanism ei suudaks vähendada ohtu sõltumatusele vastuvõetava tasemeni. Contingent fee Tingimuslik teenustasu Teenustasu, mis on arvutatud eelnevalt kindlaksmääratud alusel, mis on seotud tehingu lõpptulemusega või ettevõtte poolt osutatud teenuste tulemusega. Juhul, kui oht ei ole vastuvõetaval tasemel, tuleb auditi töövõtt aktsepteerida ainult juhul, kui rakendatakse kaitsemehhanisme mis tahes ohtude kõrvaldamiseks või nende vähendamiseks vastuvõetava tasemeni. Mõtlemisviis ja näiline sõltumatus on vajalik võimaldamaks kutselisel arvestuseksperdil avalikus kutsetegevuses teha kokkuvõte ja olla nähtud kokkuvõtet tegemas ilma erapoolikuse, huvide konflikti või sobimatu mõjutuseta teistelt isikutelt. Samas võivad need teatud tingimustes tekitada ohtusid vastavuses olemisele põhiprintsiipidega. Osa C kehtib kutseliste arvestusekspertide kohta äritegevuses. Mis tahes ohtude olemasolu ja märkimisväärsus sõltuvad hulgast teguritest, mille hulka kuuluvad isiku kohustused kindlustandva töövõtu meeskonnas, pereliikme või muu isiku roll kliendi juures ja suhte lähedus. See hõlmab mitmeid variante tingimustest, mis tekitavad ohtusid sõltumatusele ja võivad pärssida kutselist arvestuseksperti järeldamast, et olukord on lubatud juhul, kui see ei ole eraldi keelatud.

Korduma kippuvad küsimused (täiendatud 06

. Sellised tingimused võivad tekitada ohtusid kutsealasele kompetentsusele ja nõutavale hoolsusele, mis tulenevad näiteks informatsiooni puudumisest või selle ebatäielikkusest. Seda otsustust peab rakendama järjepidevalt kogu võrgustikus. Lisaks võib kutseline arvestusekspert äritegevuses kaaluda, kas astuda tagasi. Kutseline arvestusekspert peab kindlaks määrama, kas antud tingimustes on asjakohane taanduda töövõtumeeskonnast või spetsiifilisest tööülesandest, või töövõtust, ettevõttest või tööd andvast organisatsioonist sootuks tagasi astuma. Veelgi enam, juhtkonna vastutuse võtmine tekitab lähitutvuse ohu, sest ettevõte saab liiga lähedaseks juhtkonna vaadete ja huvidega.

Eetikakoodeks - atr

. Näiteks sellise kaitsemehhanismi kohta on lasta teisel kutselisel arvestuseksperdil, kes kindlustandvas töövõtus ei osalenud, nõu anda või teostatud töö üle vaadata. Existing accountant Olemasolev arvestusekspert Kutseline arvestusekspert avalikus kutsetegevuses, kellel hetkel on auditialane tööülesanne või osutab kliendile arvestus-, maksustamis-, konsulteerimis- või sarnaseid kutsealaseid teenuseid. Seetõttu ei tohi ettevõte seda tüüpi teenust auditi kliendile osutada. Ausus tähendab ka õiglast kohtlemist ja tõepärasust. Ettevõtte poliitikate ja protseduuridega peab nõudma, et auditimeeskonna liikmed teavitaksid ettevõtet siis, kui asuvad kliendiga läbirääkimistesse töölevõtu üle. See vähendab ettevõtte riski teha tahtmatult juhtkonna nimel mis tahes märkimisväärseid otsustusi või otsuseid. Sellistes tingimustes tuleb teha väljastamiseelne ülevaatus. Väikelaen on tagatiseta tarbimislaen, mis on eelkõige mõeldud eraisikutele lühiajaliste, aga hädavajalike ning reeglina väiksemahuliste investeeringute ja kulutuste katteks. Kui kutselisele arvestuseksperdile äritegevuses või tema lähimale või lähemale pereliikmele pakutakse mõjutusvahendit, peab olukorda hindama. Kutselised arvestuseksperdid avalikus kutsetegevuses võivad leida, et ka osa C on relevantne nende konkreetsetes tingimustes. Auditimeeskonna liikme puhul, välja arvatud juhul, kui mis tahes selline finantshuvi on ebaoluline ja suhe on selle liikme jaoks mittemärkimisväärne, peab isiku auditimeeskonnast eemaldama. Järelikult ei tohi ettevõte või kindlustandva töövõtu meeskonnaliige selliseid kingitusi või külalislahkust aktsepteerida. Üldiselt eeldatakse, et ettevõte nõuab selliste teenustasude maksmist enne sellise auditi aruande väljastamist. Konsolideeritud finantsaruannete puhul, millele viidatakse ka kui grupi finantsaruannetele, konsolideeritud finantsaruanded. Samas võib kindlust mitteandvate teenuste osutamine tekitada ohtusid ettevõtte või auditimeeskonna liikmete sõltumatusele. Sellise kaitsemehhanismi näide on see, et lasta töö üle vaadata kutselisel arvestuseksperdil võrgustikku kuuluvast ettevõttest, mis ei ole ei kaasatud kindlustandvasse töövõttu ega saanud laenu. Esitus ei ole kättesaadav ettenähtud kasutajatele. Nimetatud asjaolusid ei ole käesolevas tõlgenduses spetsiifiliselt käsitletud. Selliste kaitsemehhanismide hulka kuulub konsulteerimine ülemustega tööd andva organisatsiooni siseselt, auditi komiteega või isikutega, kelle ülesandeks on organisatsiooni valitsemine, või relevantse kutseorganisatsiooniga.

Kui töövõtt on korduva iseloomuga, lõpeb see sellega, kui kumbki osapooltest teatab, et kutsealane suhe on lõppenud või lõpliku auditi aruande väljaandmisega, olenevalt sellest, kumb toimub hiljem. Lisaks juhul, kui kulude jagamine piirdub ainult nende kuludega, mis on seotud auditi metoodikate, käsiraamatute või koolituskursuste väljatöötamisega, ei tekita see iseenesest võrgustikku. Samas ebaoluliste kulude jagamine iseenesest ei tekita võrgustikku. Seega ei tohi ettevõte sõlmida mis tahes sellist kokkulepet teenustasude kohta. Samas ei peeta sõltumatust rikutuks juhul, kui need huvid on ebaolulised ja auditi klient ei saa avaldada majandusüksusele märkimisväärset mõju. Mõjutusvahendid võivad olla mitmesuguses vormis, sealhulgas kingitused, külalislahkus, eelistav kohtlemine ja asjakohatu ärgitamine sõprusele või lojaalsusele

Комментарии