Laenuintress aastas kalkulaator

Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Londoni pankadevaheline laenuintress. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Laenud ilma konto väljavõtteta. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Nipid raha säästmiseks värske abielupaarina. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. , et koolituskulu tegelikuks tasujaks on isik, kes teeb rahaülekande koolile. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Ja õnneks on laenu maksmine juba nii kaugel, et intressid osa väike. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja.

Kasum, rentaablus ja ettevõtte väärtus - NetEkspert

. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. see, et sina pole vahele jäänud, ei tähenda, et emta ei kontrolli Oh sind juhmi küll. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Käibe­teatis Käivete aruanne. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist.

Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Laenuintress aastas kalkulaator. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus.

Soodsad laenud. Kiirlaenud kuni 4000 eurot, väikelaenud.

. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Mismoodi maksuamet seda kontrollib. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Lükkad vaese pensionäri tanki või. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. No mis siin nüüd ikka nii masendavat on. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Väärt­paberi­haldur/​Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest.

Coop Pank, Säästukaart ja Coop teenused - plussid ja …

. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Polifest laen. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Esindab omandiõigust ettevõttes. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid.

Coop Pank, Säästukaart ja Coop teenused - plussid ja miinused

. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks

Комментарии