Laenuintresside arvutamine

Märgetega tunnistuse ja tegevusloa kehtivus Märgetega tunnistuse või tegevusloaga õhusõiduk või isik võib osaleda rahvusvahelises lennuliikluses ainult selle riigi või selliste riikide loal, kelle territooriumile ta saabub. A text drawn up in the a English, French and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, shall be open for signature at Washington, D.C. The arbitrators and the umpire shall then jointly constitute an arbitral tribunal. Sellisel juhul peab nõukogu teatama viivitamatult teistele riikidele erinevustest rahvusvahelise normi ühe või mitme üksiksätte ja asjaomase riigi praktika vahel. Penalty for non-conformity by State The Assembly shall suspend the voting power in the Assembly and in the Council of any contracting State that is found in default under the provisions of this Chapter. The Council may delegate authority with respect to any particular matter to a committee of its members. Tsiviillennunduse väärkasutus Tsiviillennundust kasutab osalisriik ainult kooskõlas konventsiooni eesmärkidega. Õhusõiduki riikkondsus Õhusõidukil on selle riigi riikkondsus, kus see on registreeritud. Uute kokkulepete registreerimine Eelmise artikli alusel võib osalisriik sõlmida kokkuleppeid, mis on kooskõlas konventsiooniga.. The decisions of the Permanent Court of International Justice and of an arbitral tribunal shall be final and binding. Täpsemalt nimetatakse laenuks rahalisi võlgasid. On any other matter, decisions of the Council shall, if appealed from, be suspended until the appeal is decided. Cabotage Each contracting State shall have the right to refuse permission to the aircraft of other contracting States to take on in its territory passengers, mail and cargo carried for remuneration or hire and destined for another point within its territory. Nõukogu jaotab õiglaselt selle peatüki eesmärkide saavutamiseks vajalikud kapitalimahutused kokkulepitud osades maksmiseks riikide vahel, kes on selleks andnud nõusoleku ja kelle lennuettevõtted asjaomaseid rajatisi ja teenistusi kasutavad. Sõda ja erakorraline seisukord Sõja korral ei takista konventsioon ei sõdiva ega neutraalse osalisriigi tegevusvabadust. Nõukogu võib teatud küsimustes delegeerida otsustusõiguse oma liikmetest moodustatud komiteele. Osalisriik ei riku konventsiooni, kui ta neid soovitusi ei täida. The Council shall elect from among its members one or more Vice Presidents who shall retain their right to vote when serving as acting President. Asjaomane osalisriik võib nõukogu komitee otsuse peale nõukogule edasi kaevata. Both texts shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, and certified copies shall be transmitted by that Government to the governments of all the States which may sign or adhere to this Convention. Pilotless aircraft No aircraft capable of being flown without a pilot shall be flown without a pilot over the territory of a contracting State without special authorization by that State and in accordance with the terms of such authorization. Unless otherwise provided in this Convention, decisions of the Assembly shall be taken by a majority of the votes cast. Osalisriik ei tohi kehtestada makse, kohustusi ega teisi tasusid ühegi osalisriigi õhusõidukile või õhusõidukil asuvatele isikutele või varale ainult õiguse eest siseneda osalisriigi territooriumile, sellest üle lennata või sealt lahkuda. It shall come into force for each State ratifying thereafter on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification. Iga osalisriik kohustub tagama, et asjaomased eeskirjad vastavad võimalikult ulatuslikult konventsiooni nõuetele. Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon teeb selliselt saadud andmed kättesaadavaks teistele osalisriikidele nende taotluse alusel. Palgaarvestus vastavalt töötajate arvule ja arvestusalustele programmis Merit Palk tunnihinna alusel on üks võla liike. Such consultation shall be without prejudice to the application of any existing international convention on this subject to which the contracting States may be parties. Osalisriik kohustub tagama, et piirkondades, mida kasutavad tsiviilõhusõidukid, juhitaks piloodita õhusõiduki lendu tsiviilõhusõidukitele ohutul viisil. Legal capacity The Organization shall enjoy in the territory of each contracting State such legal capacity as may be necessary for the performance of its functions. Laenuintresside arvutamine. The instruments of ratification shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall give notice of the date of the deposit to each of the signatory and adhering States. If the State considers that the amount fixed by the Council is unreasonable it may appeal to the Assembly against the decision of the Council and the Assembly may confirm or amend the decision of the Council. Kõik originaaltekstid deponeeritakse Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivi, Ameerika Ühendriikide valitsus saadab kinnitatud koopiad kõikide riikide valitsustele, kes võivad konventsioonile alla kirjutada või sellega ühineda. Vali parim 9000 euro väärtuses kiirlaen 3 kuuks. Kõik nõukogu vakantsed kohad täidab assamblee võimalikult kiiresti, iga selliselt nõukogusse valitud osalisriik täidab oma kohustusi aja jooksul, mis jäi tema eelkäija ametisse määratud aja lõppemiseni. No member of the Council shall vote in the consideration by the Council of a dispute to which it is a party. Esimees ei pea olema valitud nõukogu liikmete hulgast, kui aga osutub valituks nõukogu liige, siis loetakse tema koht vakantseks ja täidetakse uue esindajaga samast osalisriigist. Osalisriike esindavaid delegaate võivad abistada tehnilised nõuandjad, kes võivad istungitel osaleda ilma hääleõiguseta. Personali rahvusvahelisus Nõukogu esimees, peasekretär ja muu personal ei tohi taotleda ega saada oma kohustuste täitmise kohta juhendeid organisatsiooniväliselt ametkonnalt. Territory For the purposes of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State. President of Council The Council shall elect its president for a term of three years. Rahaliste vahendite kulutamine ja hindamine Vastavalt XII peatükile võib nõukogu assamblee eraldatud rahaliste vahendite piires teha jooksvaid kulutusi organisatsiooni üldistest rahalistest vahenditest selles peatükis nimetatud eesmärkidel.

Each contracting State undertakes not to enter into any arrangements which specifically grant any such privilege on an exclusive basis to any other State or an airline of any other State, and not to obtain any such exclusive privilege from any other State. This exemption shall not apply to any quantities or articles unloaded, except in accordance with the customs regulations of the State, which may require that they shall be kept under customs supervision. Kui vahekohtunikud ei suuda kolmekümne päeva jooksul kokku leppida neutraalse vahekohtuniku suhtes, nimetab neutraalse vahekohtuniku nõukogu esimees eelnimetatud nimekirjast. Sanktsioonid otsuse täitmata jätnud riigi suhtes Assamblee peatab selle peatüki sätteid täitmata jätnud osalisriigi hääleõiguse assamblees ja nõukogus. The State may elect to bear all of the costs involved in any such arrangement. Designation of routes and airports Each contracting State may, subject to the provisions of this Convention, designate the route to be followed within its territory by any international air service and the airports which any such service may use. On departure from the territory of a contracting State, such aircraft shall depart from a similarly designated customs airport. Any such appeal shall be notified to the Council within sixty days of receipt of notification of the decision of the Council. Suspension of voting power The Assembly may suspend the voting power in the Assembly and in the Council of any contracting State that fails to discharge within a reasonable period its financial obligations to the Organization. No fees, dues or other charges shall be imposed by any contracting State in respect solely of the right of transit over or entry into or exit from its territory of any aircraft of a contracting State or persons or property thereon. The Council shall determine in what manner the provisions of this Convention relating to nationality of aircraft shall apply to aircraft operated by international operating agencies. Kui konventsioonis ei ole sätestatud teisiti, võetakse assamblee otsused vastu poolthäälte enamusega. Sellise õhusõiduki või selle sertifitseeritud osa registreerimine või kasutamine muus riigis, kui õhusõiduki või selle osa algselt sertifitseerinud riigis, jääb selle riigi otsustada, kuhu õhusõiduk või selle osa imporditakse. Igast edasikaebusest tuleb nõukogu teavitada nõukogu otsuse kohta teate saamisest kuuekümne päeva jooksul.

Tuludeklaratsiooni andmed • Swedbank

. Budget and apportionment of expenses The Council shall submit to the Assembly annual budgets, annual statement of accounts and estimates of all receipts and expenditures. Iga riik määrab oma eeskirjadega, mida selle artikli mõistes käsitatakse relva või muu sõjavarustusena, võttes mõiste ühtlustamiseks arvesse Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni soovitusi. Nõukogu otsused kõigis muudes küsimustes, mille peale on edasi kaevatud, peatatakse kuni edasikaebuse lahendamiseni. Assamblee esimene istung Nimetatud ajutise organisatsiooni Ajutine nõukogu kutsub assamblee esimese istungi kokku kohe pärast konventsiooni jõustumist ajutise nõukogu määratud ajal ja kohas. Lennuliikluse ohutuse ja kiiruse tagamiseks peavad osalisriikide õhusõidukid saama samadel tingimustel kasutada kõiki üldkasutatavaid navigatsioonivahendeid, kaasa arvatud raadioside- ja meteoroloogiateenused. The use of radio transmitting apparatus in the territory of the contracting State whose territory is flown over shall be in accordance with the regulations prescribed by that State. Asjaomane lisa või lisa muudatus jõustub selle osalisriikidele edastamisest kolme kuu jooksul või pärast nõukogu määratud pikemat perioodi juhul, kui selle aja jooksul ei ole enamus osalisriike teatanud oma mittenõustumisest nõukogu otsusega. Expenditure and assessment of funds Within the limit of the funds which may be made available to it by the Assembly under Chapter XII, the Council may make current expenditures for the purposes of this Chapter from the general funds of the Organization. Territoorium Konventsioonis käsitatakse riigi territooriumina maismaad ja sellega piirnevat territoriaalvett, mille üle on sellel riigil suveräänsus või kõrgem võim või mis on selle riigi kaitse all või mida see riik haldab mandaadi alusel. Hääletamine nõukogus Nõukogu otsuseid kiidetakse heaks liikmete häälteenamusega. Each contracting State undertakes to insure that the flight of such aircraft without a pilot in regions open to civil aircraft shall be so controlled as to obviate danger to civil aircraft. Nõukogu esimees Nõukogu valib oma esimehe kolmeaastaseks ametiajaks. Teenuse osutamine üle interneti kasutatavates programmides nagu Directo, Hansa- Raama, Navision, Merit Aktiva või teised programmid. Iga selline kokkulepe tuleb kohe registreerida nõukogus, kes avaldab teatise võimalikult kiiresti. If, within thirty days, the arbitrators cannot agree on an umpire, the President of the Council shall designate an umpire from the list previously referred to. Laenuandja saab sellisest teenusest kasu enamasti laenuintresside kaudu, mida laenuvõtja lisaks laenatud summale maksab. Nimetatud konsultatsioonid ei tohi kahjustada ühegi sellekohase rahvusvahelise konventsiooni kohaldamist, millega osalisriigid võivad olla ühinenud. Osalisriik kohustub tagama isikute, kes ei järgi ettekirjutusi, vastutusele võtmise.

Kaks rumalat küsimust tuludeklaratsiooni kohta - Perekooli.

. Osalisriigi territooriumi keelualade kirjeldused, samuti teave kõigi edaspidiste muudatuste kohta nendel aladel, tuleb edastada esimesel võimalusel teistele osalisriikidele ja Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile. Photographic apparatus Each contracting State may prohibit or regulate the use of photographic apparatus in aircraft over its territory. Laenude refinantseerimine ja laenude ühtseks vormistamine. Lennujaamade ja -trasside määramine Osalisriik võib kooskõlas konventsiooniga määrata oma territooriumi kohal marsruudi, mida iga rahvusvaheline lend peab järgima, ning lennujaamad, mida sellise lennu puhul võib kasutada. International character of personnel The President of the Council, the Secretary General, and other personnel shall not seek or receive instructions in regard to the discharge of their responsibilities form any authority external to the Organization. Over the high seas, the rules in force shall be those established under this Convention. If the State does not so elect, the Council may agree, at the request of the State, to provide for all or a portion of the costs.

Kas veebruaris tuludeklaratsiooni abikaasad ei saagi teha.

. Krediidi firmad. Nõukogu võib tööle võtta iga osalisriigi kodanikke või kasutada nende teenuseid. Alaline asukoht Organisatsiooni alaline asukoht määratakse Ajutise Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni Ajutise Assamblee lõppistungil. Tolli- ja immigratsiooniprotsetuurid Osalisriik kohustub võimaluste piires kehtestama rahvusvahelises lennuliikluses tolli- ja immigratsiooniprotseduurid, mida vastavalt konventsioonile kehtestatakse või soovitatakse. Decisions of any committee of the Council may be appealed to the Council by any interested contracting State. The State in which the aircraft is registered shall be given the opportunity to appoint observers to be present at the inquiry and the State holding the inquiry shall communicate the report and findings in the matter to that State. Finantsraamatupidamine Teenuse hind määratakse kas kannete/kirjete või tunniarvestuse alusel. Nii määratud riikide arv ei tohi olla väiksem kui kaks kolman- dikku osalisriikide üldarvust. Nõukogu võib samuti kehtestada selleks nõusoleku andnud riikidele sissemaksed vajalikeks käitamiskuludeks. Lennukõlblikkustunnistus Rahvusvahelisse lennuliiklusse kaasatud õhusõidukil peab olema lennukõlblikustunnistus, mille on väljastanud või mida on tunnustanud riik, kus õhusõiduk on registreeritud. The number of votes so specified will not be less than three-fifths of the total number of contracting States. Osalisriik kohustub täielikult arvestama personali kohustuste rahvusvahelise iseloomuga ja mitte mõjutama oma kodanikke nende kohustuste täitmisel. Nõukogu liige ei või hääletada sellise vaidluse lahendamisel, milles ta ise osaleb. Display of marks Every aircraft engaged in international air navigation shall bear its appropriate nationality and registration marks. Riik võib kohustuda kandma kõik sellise lepingu täitmise kulud. Osalisriik, kes enne organisatsiooni astumist on võtnud endale kohustusi, mis on vastuolus konventsiooniga, riigi suhtes, kes ei ole lepinguga ühinenud, või sellise riigi kodaniku või osalisriigi kodaniku suhtes, astub kohe samme kohustustest vabanemiseks. Sovereignty The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Registration of new arrangements Subject to the provisions of the preceding Article, any contracting State may make arrangements not inconsistent with the provisions of this Convention. Õhusõiduki tunnusmärgid Igale rahvusvahelise lennuliiklusega seotud õhusõidukile tuleb kanda asjaomased riiklikud tunnus- ja registreerimismärgid. Inglise, hispaania ja prantsuse keeles koostatud tekstid, mis kõik on võrdselt autentsed, avatakse allakirjutamiseks Washingtonis, Columbia ringkonnas. Kinnistulaen. Ta koosneb kolmekümne kolmest assamblee poolt valitud osalisriigist. Neil isikutel peab olema vastav kvalifikatsioon ja teaduslik-praktiline kogemus lennunduse valdkonnas. Lennuohutust arvestades jääb igale osalisriigile õigus nõuda õhusõidukilt, mis lendab raskesti ligipääsetavate või küllaldaste navigatsiooniseadmeteta piirkondade kohal, lendamist mööda ettenähtud lennutrasse või eriloa olemasolu. The President of the Air Navigation Commission shall be appointed by the Council. Keeluala suurus ja asukoht peavad olema mõistliku suurusega ega tohi lennuliiklust asjatult segada. National laws governing registration The registration or transfer of registration of aircraft in any contracting State shall be made in accordance with its laws and regulations. Hääleõiguseta osavõtt Osalisriik võib ilma hääleõiguseta osaleda nõukogus ja selle komiteedes iga tema huve käsitleva küsimuse läbivaatamisel. Nõukogu pöördub kõikide osalisriikide poole taotlusega kandidaatide esitamiseks. Any such arrangement shall be forthwith registered with the Council, which shall make it public as soon as possible. Raadiosaatja kasutamine peab olema kooskõlas selle osalisriigi eeskirjadega, kelle territooriumi kohal lend toimub. Ajutiselt võib asukoha mujale üle viia nõukogu otsusega, püsivalt aga assamblee otsusega. The original text of the Convention provided for twenty-one Members of the Council

Комментарии