Maaelu edendamise laenu hoiu

Saariste ühe kalaäris tegutseva äriühingu juhatuse liikmelt vastu pistist, jättes vastutasuna sama äriühingu osas riikliku järelevalve teostamata. Solovjov ja Kollo rikkusid linna varaliste huvide järgimise kohustust. Vastutasuks andmete avaldamise eest nõustus J. Põder lubas vastutasuks kasutada ja ka kasutas ebaseaduslikult ära oma ametiseisundit politseiametnikuna samade eraisikute huvides. Ostame eraisikute laenusid. Kosikut tingimisi vangistusega. Omavahelise kokkuleppe kohaselt pidi K. Homjakovat rahalise karistusega. Suve tingimisi vangistusega. V-i ära kasutades, andes viimasele korralduse kanda orderitele andmed, mille ebaõigsusest P. Ossinovskit ja AS-i Spacecom rahalise karistusega. Toobal tegelikkusele mittevastavad andmed väidetavate sularahaannetuste kohta isikutelt, kes annetusi ei teinud. V. Jäärats teostas oma tuttava palvel kolmandate isikute suhtes ebaseaduslikult jälituse eritoiminguid ning väljastas politsei infosüsteemist ja muudest andmebaasidest ebaseaduslikult ametialast informatsiooni. Sakkart avaldas ebaseaduslikult kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmeid ning piiratud tasemega riigisaladuseks olevat jälitusteavet. Vels tegi tema menetluses olevates väärteoasjades oma tuttava kasuks seadusele mittevastavad kohtuotsused, viidates kohtuotsuste motiveerivas osas teadlikult tõele mittevastavatele asjaoludele. Samuti tasus sama kinnisasjade vahetamisest huvitatud äriühingu esindaja näiteks K. Ametiseisundi ärakasutamise eest vastutasuna lubas ühe kinnisasjade vahetamisest huvitatud äriühingu esindaja oma varaliste vahendite arvel V. Kalistratova poolt toimepandud dokumendi materiaalne võltsimine seisnes selles, et ta võltsis abiprokurörina kahtlustatava M. Tsäkko tegevuse tulemusena maksis riik maantee renoveerimisega tegelenud äriühingule ülemäärast tasu tööde eest, mida ettevõte kokkuleppel T.Tsäkkoga ei teostanud. Samuti andis sama kinnisasjade vahetamisest huvitatud äriühingu esindaja V. Lehiste küsis ja võttis riiklikku järelevalvet teostava ametiisikuna korduvalt vastu altkäemaksu ühelt eraisikult, võimaldades tal vastutasuna teostada ebaseaduslikult püügikeelu aegadel mõrdadega kalapüüki. Goldmani isiklikke kulutusi. Olesk tagas Tööhõiveameti poolt lepingute sõlmimise ühe koolitusfirmaga, saades samalt äriühingult pistisena mitmeks aastaks enda tasuta kasutusse kaks sõidukit. Lill määras endale põhjendamatult autokompensatsiooni isikliku sõiduki ametisõitudeks kasutamise eest, kuigi ta kasutas tegelikult ametisõidukit. Ettevõtjate poolt pakutud altkäemaksust sai A.

Eesti Hoiu- laenuühistute Liit

. Vastutasuna saadud tööde eest tegid samad ehitusettevõtted pistisena J. Parbusele oli linnaametnikuna töötanud A. Järvik eelistas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt määratud, kuid tasumata jäänud rahatrahvi nõuete sundtäitmise menetluste läbiviimisel kohtutäitur P. Belovil polnud tegelikkuses kavatsustki saadud raha kohtunikule edastada. Visnapuu oma kodus ebaseaduslikult tulirelvi ja nende osi ning laskemoona. Kohus karistas ühte eraisikut tingimisi vangistusega ning teist rahalise karistusega. Kõrm kasutas oma ametiseisundit, eelistades rahalise vastutasu eest ühe kindla kinnisvaraettevõtte teenuseid teistele kinnisvaraettevõtetele. a võltsitud orderitele kandis P. Mätingut tingimisi vangistusega. Suur sekkus mitmel korral ebaseaduslikult teiste politseiametnike tegevusse oma tuttava  toimepandud õiguserikkumiste menetlemisel, mõjutades politseiametnikke suhtuma tuttava tegudesse tavapärasest leebemalt. Marov altkäemaksu andmist A. Korruptiivne ringkaitse võib mõjutada riigi põhiseadusliku korra tagamist Ida-Virumaa piirkonnas laiemalt ning vähendada elanike usku riigivõimu toimimisse. Zorin tagasid altkäemaksu eest salakaupa vedavate veoautode tollikontrolli eest varjatult läbimise Narva maantee tollipunktist. Loorits võttis altkäemaksuna raha ja lubas vastutasuna selle eest oma ametiseisundit ära kasutades tuua Venemaalt Eestisse keelatud ja eriluba nõudvat kaupa – kolm käsigranaati. Lantinit teiste Tallinna linnas tegutsetavate kohtutäiturite ees. Rikkumise jälgede kõrvaldamisele lisaks võltsiti Solovjovi kaasabil ja sekkumisel teeparanduse töömahte. Lisaks koostas ja väljastas V. Suurt tingimisi vangistusega. Kõnealused ametnikud võtsid peamiselt altkäemaksu Eestisse veetava salakauba kontrollimata jätmise eest. Süüdimõistetud organiseerisid grupis kütuse suuremahulist salakaubavedu võltsitud dokumentide kasutamisega Roomassaare sadama kaudu. Mäting nõudsid ja võtsid altkäemaksu selle eest, et jätsid seaduses ettenähtud korras vormistamata salakütuse veo. Mikenbergi rahalise karistusega. Marits pidi vastutasuna Männi ja viimasega seotud ettevõtte huvides oma ametiseisundi kasutamise eest saama pärast palgalise vallavalitsuse liikme ametikohalt lahkumist tööd Männi poolt rajatava kaubandus- ja vabaajakeskuse projektijuhina. Teder andis ja vahendas korduvalt mitmele tehnoülevaatajatele altkäemaksu tehniliselt mittekorras mootorsõidukite tehnoülevaatuse läbimise eest ning aitas kaasa selleks vajalike dokumentide võltsimisele. Samuti võttis Heigo Kõrge oma ametiseisundi kasutamise eest korduvalt altkäemaksu. Selliseid tegelikkusele mittevastavad arved esitas U. Mälk tellis Riigikantselei nimel oma tuttava äriühingult arvutitehnikat ning sai pistisena enda tasuta kasutusse äriühingu poolt liisitud sõiduki. Metsalu vangistusega, mis asendati üldkasuliku tööga. Bõstrov ebaseaduslikult väikeses koguses narkootilist ainet kokaiini. Seega suurendati Keskerakonna vara rahaga, mille päritolu on teadmata. Trummi tingimisi vangistusega. Marovit osaliselt reaalse vangistusega ning A. Viks ebaseaduslikult endale registreerimata sileraudse jahipüssi, vintpüssi relvaluku ning tsiviilkäibes keelatud eriohtlikkusega laskemoona, hoides neid oma elukohas ja sõiduautos. Loim teadlik, et politseiametnik tegelikult midagi sellist teinud ei ole. Tšarnetski eluohtlikult vigastatud kinnipeetava, teda kahelt poolt talutanud kinnipeetava abil tagasi oma kambrisse, kus ta samal õhtul suri saadud vigastustesse. Lille tingimisi vangistusega. Kärmast vangistusega, mis asendati üldkasuliku tööga. Tallinna Ringkonnakohus mõistis süüdi Tallinna Kesklinna Valitsuse endise linnaosa vanema Alar Nääme ametiisikule usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramises isiku poolt, kes on varem toime pannud omastamise. Timmerman sai pistise ja altkäemaksuna tulu äriühingute esindajatelt selle eest, et ta võimaldas nendel firmadel võita ministeeriumi välja kuulutatud hankekonkursse. Oviirile nii sularahas ja ülekannetega pangakontodele kui ka tasuta teenuste ja asjadena. Metsalu esitas OÜ Sanaale juhatuse liikme ja juhina tahtlikult maksuhaldurile OÜ Sanaale käibemaksudeklaratsioonides valeandmeid, jättes arvestamata ja deklareerimata käibemaksu ning tasumata tulumaksu. Samuti võltsis ta ka dokumente ja kasutas võltsitud dokumente. Aab Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna ametiisikuna võltsitud arvete alusel. Homjakova andis talle alluva munitsipaalasutuse ametnikule korduvalt korraldusi teadvalt ebaseadusliku väärteootsuse tegemiseks oma tuttava kasuks. Kanterit tingimisi vangistusega.

Seakatk | Maaeluministeerium

. Timmermani osaliselt reaalse vangistusega. Altkäemaks seisnes Heigo Kõrge autole tasuta remontöödes ja hooldamises. Aavik ühel teisel meditsiinitehnika müügiga tegeleval äriühingul maksta salaja kinni enda puhkusereisi kulud, luues ettevõttele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Loim laimas Keskkriminaalpolitsei menetlusbüroo talituse juhti, rääkides mitmele tuttavale isikule, et politseiametnik on temalt isiklikult võtnud vastu raha vastutasuna oma ametipositsiooni ärakasutamise eest raha maksja huvides. Laenulepingu blankett. Kangurile võimaluse osaleda äritegevuses ja saada kasu. Koostöö eeldab mõlema poole ühist tegutsemist mingi eesmärgi nimel. Maanast tingimisi vangistusega. Toobali töölepingust, ametijuhendist ning Keskerakonna põhikirjast on P. Aab Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna ametiisikuna kaubamaja kinkekaarte, mida kasutas hiljem muuhulgas isiklike ostude eest tasumiseks. Kangur või temaga seotud isik hiljem sama ettevõtte omandama. Oviiri tingimisi vangistusega. Lille küsis kuriteo matkimise käigus ühe firma juhatuse liikmelt äriühingu tegevuse uurimiseks alustatud kriminaalasja lõpetamise eest altkäemaksu. Jäärats altkäemaksuna enda tasuta kasutusse kaks tuttavale kuuluvat sõidukit ja korteri. Visnapuud tingimisi vangistusega. Reiljani palvel tema tuttava kasutusse tasuta korteri. Ossinovski üritas sõlmida AS-i Spacecom nimel konkurentsi kahjustavat kokkulepet raudtee kaubaveoturul Eestis. Kütt talle kuuluva äriühingu nimel ja huvides tuttavate äriühingutega konkurentsi kahjustava kokkuleppe, mille eesmärgiks oli võita Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud uurimislaeva ja selle lisaseadmete soetamise riigihange. Kärmasel teha pistisena täiendava isikliku tulu teenimise eesmärgil tööd. Junkur võtsid altkäemaksu avastatud tolliformaalsuste rikkumisele reageerimata jätmise eest. Maaelu edendamise laenu hoiu. Ühepoolset tegutsemist ehk kontsertide korraldamist Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt ja seejärel kontsertide toimumisest teavitamist ei saa käsitleda linnade koostööna ja seega ka mitte koostöölepingu raamesse jääva tegevusena. Olli tegi tema menetluses olevates väärteoasjades oma kahe tuttava kasuks teadvalt ebaseaduslikud kohtulahendid, saades selle eest ühelt tuttavalt vastutasuks ka altkäemaksu. Lisaks lubas ühe kinnisasjade vahetamisest huvitatud äriühingu esindaja K. Aavik oma ametiülesandeid täites ise, luues sellega sihtasutusele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Mälku tingimisi vangistusega. Järvikut osaliselt reaalse vangistusega ja P. Ehala ehitustööde riigihankel ühele firmale põhjendamatuid soodustingimusi. Vastutasuks äriühingute huvides tegutsemise eest tellisid samad äriühingud veemajandusega seotud nõustamis- ja projekteerimisteenuseid K. aastal osaliselt süüdi mõistetud tolliinspektoritega ühelt eraisikult altkäemaksu tuvastamata summa ulatuses. Aavik ettevõttel esitada tehtud kulutuste tasaarvelduseks hiljem fiktiivsed arved SA-le Tartu Ülikooli Kliinikum tööde eest, mida tegelikkuses ei teostatud. Semjonovit vangistusega ning M. Sama kohtuotsusega mõisteti süüdi endine Kohtla-Järve aselinnapea Jüri Kollo omastamises ja ametialases võltsimises. Roop tagas oma ametiseisundit ära kasutades Atümat OÜ ja AS EENEJ vahel sõlmitud töövõtulepingu toimimise.

Belovi rahalise karistusega. Tammekivi suunas linna korraldatavaid ehituse riigihankeid teatud ettevõtetele. Saariste jättis ametiisikuna tõkestamata oma tuttavate poolt toimepandud kalapüüginõuete tõsised rikkumised ning osutas nendele rikkumistele omapoolset kaasabi. Samas mõisteti süüdi ettevõtjad Allan Mänd altkäemaksu andmises ja Vladimir Graf riigihangete teostamise nõuete rikkumisele kaasaaitamises ja kihutamises. Kohus karistas Merle Mehistit ja Jevgeni Zorinit tingimisi vangistusega. Saarset tingimisi vangistusega

Комментарии