Millised kiirlaenu firmad ei küsi kontoväljavõtet

Samuti polnud kaebaja rahul, et vastutavad linnajuhid sõna ei saanud. Kaebaja kohta ebatäpse info avaldamisel oleks pidanud leht avaldama kaebaja vastulause ning jätkama läbirääkimisi vastulause koostamisel, kuni on saavutatud vastastikku sobiv lahendus. Mari Martin leiab, et artikkel sisaldab faktivigu. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset ja eksitavat infot. Pressinõukogu leiab, et Merike Ausi kohta ei ole avaldatud eksitavat infot, talle on pakutud sõna ning tema foto ja nime avaldamine on põhjendatud, sest ta osales käsitletud korteritehingus ja mõnda aega ka Helve Sikku hooldamises. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud delikaatseid isikuandmeid. Pressinõukogu ei anna hinnangut firma kaubamärgi ja ürituse korraldamise maine kahjustamise kohta. Pressinõukogu pädevuses on anda hinnang, kas väljaanne on rikkunud head ajakirjandustava või mitte. Vaevalt kas või pulmapeo korraldamisega paindlikud kiirlaenud tagavad et su isikuandmed on ohutu ning nendele absoluutselt. Vastulauset aga Jaan Kundla Õhtulehelt ei taotlenud. Lisaks on tegu kahe võrdse nädalalehe vahelise kaebusega. Samuti pole kontrollitud allikate usaldusväärsust. Samuti oli artikli puhul tegu rahvusvahelise vaenu õhutamisega. Selgelt on esiplaanil väitlus lammaste välipidamise teemal. Kuigi saates näidatakse kooseluseaduse vastu korraldatud meeleavaldusi, ei viita ükski saates esinenud ekspertidest SAPTK-ile. Pressinõukogu hinnangul oli antud loos tegemist personaalse süüdistusega kaebaja suhtes ning seepärast ei oleks Pealtnägija meeskond pidanud leppima vaid kooli direktori sõnadega ning püüdma saada kommentaari ka õpetajalt. Laen krediidipangast. Lisaks sisaldab artikkel valeväidet ja -hinnangut. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kirjast võimalik välja lugeda info avaldamise keeldu. oktoobri artikkel räägib ühest teisest kinnistust, kus elavad kodutud kassid ning lehe juhtkirjad on üldistavad ja neis Kaljo Vinni mainitud ei ole. Kaebaja leiab, et sellega on ajakirjanik rikkunud infoallikale antud lubadust. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus ei muutnud artiklit peale ilmumist tema taotlusel anonüümseks. Pressinõukogu leiab, et leht oleks võinud ema poolt öeldud kuupäevad siiski üle kontrollida. Ajakirjanik on loo kirjutanud arvamusartikli võtmes, kus ta esitab oma järeldusi saientoloogia kohta. Samuti on saanud Äripäev teemat põhjalikult kommenteerida. aastal ei lükanud ümber ka Inna Sooäär. Artiklis esinevad eksimused mõnedes vähemolulistes detailides on kahetsusväärsed, aga ei muuda loo põhisisu valeks. Pressinõukogu hinnangul ei tule pealkirjast ja esimesest lõigust välja, et ohtlik sõidustiil tulenes juhi terviserikkest. aprillil, oli aprillinali lugejaid eksitav. Ei mingeid viivitusi enam.. Kaebaja leiab, et info tõesust ei ole kontrollitud ning uudised ei ole arvamustest eristatavad. Seda tunnistas ka ajakirjanik oma vabanduses. Kaebaja märkis, et foto näitab teda halvas valguses ja selle avaldamiseks puudus ta vanemate luba. Kuna kaebaja ei lükanud antud arvamusartiklis ühtegi fakti ümber, siis ei ole alust lehte hukka mõista. Samuti leiab Pressinõukogu, et kaebaja luuletus ei täienda uudist sedavõrd, et toimetus oleks pidanud selle avaldama.

Laen Ilma Käendajata - Soodsad laenupakkumised - Leia parimad.

. Kaebaja leiab, et tema huvi on rikutud nime avaldamata jätmisega, kuigi ta avaldamist nõudis. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud telesaate pildistamisel ülekaalukat avalikku huvi.

Laenupakkujad, tarbimislaen ja muud laenud ? siit leiad.

. Kaebaja ei ole rahul, et ta sõna ei saanud. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on kasutatud naissugu rõhutavaid ja halvustavaid väljendeid, millel puudub uudisväärtus. Pressinõukogu leiab, et faktid oleks pidanud parandama järgmises lehes ja kolm nädalat hiljem seda teha on liiga hilja. Info hankimine sellisel viisil oli Pressinõukogu arvates avalikkuse huvi seisukohalt põhjendatud, sest tegemist on ühiskonnas olulise probleemiga. Kaebaja hinnangul on jäetud faktid kontrollimata. Pressinõukogu hinnangul ei saa lootma jääda, et lugeja on lugenud ja mäletab ka kõiki varasemaid samal teemal kirjutatud artikleid. Pressinõukogu hinnangul oli toimetusel õigus piirata vastulause mahtu ja nõuda selle toimetamist, sest vastulausega on õigus vaid valefakte ja tsitaate parandada. Pressinõukogu hinnangul jätab pealkiri mulje, nagu oleks Yana Toom hümni ajal jäänud demonstratiivselt istuma. Online´is ilmunud kommentaaridega on kaebaja arvates tekitataud talle olulist eraelulist kahju. Pressinõukogu hinnangul ei ole Torma vallavalitsus antud loo kontekstis osapool, kellelt oleks pidanud kommentaari võtma, sest vallavalitsus ei vastuta erakaevude eest.

Eestis saab kiirlaenu hoopis hõlpsamalt kui Skandinaavias.

. Kaebaja ei ole rahul, et kaebaja olulised vastuseid jäid artiklist välja ja ei antud võimalust kriitilisi märkusi kommenteerida. vastu, mis ütleb, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Kaebaja ei ole rahul, et tema eranumbrile helistanud ajakirjanik end ajakirjanikuna ei tutvustanud ega öelnud, et kogub infot avaldamiseks. Kuna aga Hermann Kalmust puudutav osa on saates minimaalne ning ta ise keeldus kommentaarist fondi raha kasutamise kohta, siis ei näe Pressinõukogu ka rikkumist. Kaebaja hinnangul on artikkel eksitav ja notarite tööd põhjendamatult halvustav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et EASi uus juht sõna ei saanud. Pressinõukogu leiab, et Eesti Päevaleht esitas Põhja-Tallinna linnaosa kohta tõsiseid süüdistusi kalendrite eelistamisel supiköökidele ning seetõttu oleks pidanud leht andma linnaosale võimaluse omapoolseks kommentaariks. Pressinõukogu ei saa ajalehte hukka mõista väidete eest, mis tuginevad Krediidiinfo andmetele. Kaebaja kinnitusel ei ole ta kunagi võistelnud rulluisutamises ega ka Evelin Ilvesega ning seega ole talle ka rulluisurajal alla jäänud. : Leht avaldas paranduse ja kaebaja jäi sellega rahule. Kaebajad ei ole rahul, et koheselt avaldati ohvri täisnimi, pildid ja hulga eraelulisi detaile. Millised kiirlaenu firmad ei küsi kontoväljavõtet. Põhjendatud ei ole ka asjaosaliste identifitseerimine. Kokkulepe: Pooled leppisid eelmenetluse käigus kokku: Meditsiiniuudised võtsid foto maha ja vabandasid. Kõik osapooled olid artiklites sõna saanud. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljaandel põhjust videot eemaldada, sest tegemist on turvakaamera salvestusega ja tegelikkuses toimunud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta ei saanud sõna ja leht ei avaldanud tema vastulauset. Samuti on artiklis kaebaja arvates eksitud eetikakoodeksi punkti vastu, mis ei luba andmeid ja arvamusi inimeste tervisliku seisundi kohta avaldada. Pressinõukogu hinnangul pidas ajakirjanik kinni lubadusest ja saatis kaebajale artiklid üle vaatamiseks, mis ei tähenda automaatselt, et ta pidanuks arvestama kõiki parandusi. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest loob meelevaldse seose töölt vabastamise ja terviserikke vahel ning loob lugejatele mulje nagu oleks Enno Selirand surnud. Pressinõukogu hinnangul ei saa korduvat kutset kohtumisele pidada vastusest keeldumiseks. Pressinõukogu hinnangul ei tule artiklist selgelt välja, kuidas Andrus Tamm on seotud kahtlast äri ajava Aleksandr Moissejeviga. mai saatega „Kuuuurija“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Eraisiku laenud. Samuti leiab kaebaja, et antud loo puhul puudus avalikkuse huvi. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet ja moonutatud infot. Pressinõukogu hinnangul ei tule uudisest välja pealkirjas ja juhtlõigus väideti, et Eesti Energia sai õiguse saastamiseks. Pressinõukogu hinnangul vaidlustab KMA vaid ühe fakti, mis ei leia kinnitust ega ole artikli olulisim osa ning loo ideed ja tegelikkust ei moonuta. Pressinõukogu hinnangul on intervjuust näha, et Toomas Tamm nõustus intervjuud andma ja sai võimaluse kõiki süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud osapoolte seisukohad. Säästukaart laen. Samuti ei ole arvamusartiklis eksitav nimetada MTÜ-d Fond Rõõmukuulutus Kõlvarti fondiks, sest just tänu Mihhail Kõlvarti algatatud kampaaniale hakkas MTÜ veteranide heaks reaalselt tegutsema. Kaebaja leiab, et juhtum on põhjustanud talle moraalseid kannatusi, kuid võimalust vastulauseks talle ei antud. Kaebaja väitel sisenes ajakirjanik tema korterisse pettusega. Samuti pole kaebaja meelest sobilik sellise artikli avaldamine jõululaupäeval. Pressinõukogu hinnangul ei olnud ajakirjaniku tegevus korrektne, kui algul jäeti mulje, et pöördutakse vallavalitsuse poole tavakodanikuna. Samuti näitab Äripäeva eksperiment, et Erki Evisalu töötab Karin Tammemägi firmas. Pressinõukogu hinnangul on lehel kinnitusi filmitegijatele maksmata arvete ja töötasude kohta, et anda alust sellest kirjutamiseks. Pressinõukogu hinnangul on toimetuse otsustada, millisel kujul ja kui suures mahus vastulause avaldada. Samuti ei ole asjakohane rääkida artiklite pealkirjades korruptsioonist vallavalitsuses, kui selline tõsine süüdistus põhineb vaid oletuslikul ajakirjanduslikul konstruktsioonil. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeväiteid. Pressinõukogu hinnangul ei ole leht kaebajat kurjategijana käsitlenud, vaid on viidanud süüdistustele. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud Põhja-Tallinna valitsuse artiklit vastulausena. Artiklis esitatud kahtlustus firma töötajate poolt rahavarguses ei olnud antud juhul tõenditega tagatud. Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas ta foto luba küsimata. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht ühenduse vastulause avaldama, sest tegemist on artikliga, mis sisaldab tõsiseid süüdistusi ja hulga faktiväiteid. Pressinõukogu hinnangul oli nimede avaldamata jätmine põhjendatud, sest avalikkusel ei olnud konflikti vastu huvi. Tallinna Televisiooni ajakirjanik Andres Raid jättis kaebajale ütlemata, millist kanalit ta esindab ja milleks infot kogub. Pressinõukogu hinnangul on tegemist eksitava infoga, sest kaebaja lükkas ajakirjanikuga vesteldes Delfi kahtlused tagasi. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks leht pidanud andma samas artiklis sõna ka CV Keskuse esindajale.

Millised kiirlaenu firmad ei küsi kontoväljavõtet. Kuigi leht on peale artikli ilmumist avaldanud kaks korda täpsustusi, leidis Pressinõukogu eksitavat infot ja oletusi veel. Pressinõukogu hinnangul avaldasid mõlemad väljaanded BLRT kohta valeinfot. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud oma seisukoha avaldamiseks sõna ega võimalust vastulauseks. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja vastamiseks liiga lühikese aja. Kuna merepäevade kontsert tegelikkuses ära ei jäänud, siis oli saatejuhi info ebatäpne ja eksitav. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri kaebaja suhtes eksitav ega solvav, sest on kooskõlas toimunuga ja artikli sisuga. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud portaal avaldama refereeringu koos Varro Vooglaiu kommentaariga, sest kaebaja kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et esimeses artiklis on rõhutatud muusumi juhi religioosset kuuluvust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on segamini faktid ja hinnangud. Uudis on tasakaalustatud, sõna on antud ka majaomanikule. Kuigi artikkel sisaldas EAÜ kirja Bel-Etagele, ei küsinud ajakirjanik EAÜ esindajalt teatri CD kohta midagi. Lisaks informeeris ajakirjanik lehe väitel mõlemat, et soovib saada kontakti Valdeko Humalaga. Pressinõukogu hinnangul on pildiallkiri kaebajat süüdistav, mistõttu oleks pidanud küsima kaebaja kommentaari. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust vastulauseks. Kuna Reio Laurits oli üks konflikti osapooltest ja tema kohta esitati süüdistusi, siis oleks pidanud küsima ka tema kommentaari. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei rääkinud tööinspektsiooniga ja jättis olulise materjali avaldamata. Antud juhul on väljaanne teinud kohtuotsusest kokkuvõtte tegemisel ja refereerimisel faktivea ning allikat subjektiivselt ja pealiskaudselt parafraseerinud. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei küsinud temalt kommentaari. Pressinõukogu hinnangul ei ole ka kaebaja ümber lükanud artiklis avaldatud väiteid, et maja ostis firma ja et ta elab seal oma perega. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Urve Palolt kommentaari küsima. Krediidireiting on skoor mis pakuvad parimaid. Lisaks oleks linnaosavalituse kommentaari ära ootamine aidanud vältida ka ebatäpse info ja pealkirja avaldamist. Pressinõukogu hinnangul on lehe juhtkirjas loodud meelevaldne seos Sten Pentuse toetamise ja jäätmelubade saamise vahel. Pressinõukogu ei pea põhjendatuks tõsiseid süüdistusi sisaldava lugejakirja avaldamist ilma kontrollimata ja teise poole seisukohata. Samuti on artiklis segamini faktid ja oletused. Vahi all viibija kui konflikti osapoole kommentaari saada ei olnud reaalne. Pressinõukogu ei pea eksitavaks artikli pealkirja, vahepealkirju ega ka fotoallkirju, sest need tuginevad faktidele ja on seotud artikli sisuga. Pressinõukogu leiab, et kuna linnapea saab artiklis sõna, siis oleks leht pidanud sõna andma ka kaebajale. Pressinõukogu hinnangul ei olnud lehel alust avaldada pilte, mis otseselt seovad kaebaja toimunud kuriteoga. Pressinõukogu leiab, et toimetusel on õigus otsustada, kus kaasautorite töid avaldada. Pressinõukogu on seisukohal, et kuna kaebajad osalesid kakluses, mis lõppes surmaga, siis oli loo vastu avalik huvi ja nende identifitseerimine põhjendatud. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et artiklis on avaldatud erakiri. Foto ja pildiallkirjaga ei ole leht head ajakirjandustava rikkunud, sest kaebaja elukoha aadress on kergesti leitav ning majanumbrit ei nimetata. Kõik osapooled on saanud võimaluse kommentaariks

Комментарии