Paroolikaartide kasutajate elu läheb keerulisemaks

Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Küll aga sunnib üle-Euroopaline seadusemuudatus peagi kõiki panku rakendama karmimaid nõudmisi klientidele enda isiku tuvastamisel ja maksete kinnitamisel, sh piirama paroolikaardiga sisse logides tehtavaid tehinguid. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks.

Hüvasti paroolikaardid! Muudatus, mis puudutab sadu.

. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Veldre toonitas, et Eestil on teiste riikidega võrreldes näol eelis. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Soodsaima intressiga laen. Tulemus esitatakse protsendina. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. On kohalikul turul väga levinud. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. „Täna on olemas koodikaartidest palju mugavamad ja turvalisemad lahendused nagu , ja ID kaart, soovitame kõikidel oma klientidel need kasutusele võtta. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Paroolikaartide kasutajate elu läheb keerulisemaks. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki.

Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Esindab omandiõigust ettevõttes. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Neid peetakse ebaturvalisteks, kuna koode on võimalik hõlpsasti kopeerida,“ ütles ta. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Enne mis tahes lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Väärt­paberi­haldur/​Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. See piirang ei puuduta kõiki makseid, vaid ainult kõrge riskiga makseid.

Uudised • Swedbank

. Mure on siinkohal mitte ainult pangakonto turvalisuses, vaid samuti potentsiaalses isiku identiteedivarguses, sest läbi internetipanga on võimalik siseneda ka teiste teenusepakkujate e-teenindustesse. „Swedbank ei ole teinud otsust paroolikaartide kaotamise või mittekaotamise kohta. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides.. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Kiirlaen käendusega. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani

Комментарии