Soodne kiirlaenu pakkumine

Pressinõukogu hinnangul on mõlemad osapooled saanud sõna. Samuti on artiklis esitatud ettevõtte kohta laimavat infot ja faktivigu ning tekitatud sellega põhjendamata kannatusi. Ka ei olnud nali kuidagi märgistatud või sel moel absurdi pööratud, et lugejad oleks pidanud mõistlikult aru saama, et tegemist on naljaga. Kaebaja leiab, et juhtum on põhjustanud talle moraalseid kannatusi, kuid võimalust vastulauseks talle ei antud. Artiklis saab sõna Põhja-Tallinna linnaosavalitsus kui institutsioon, kuid seda ei saa lugeda antud juhul piisavaks, kuna linnaosavalitsuse teised töötajad ei saanud anda selgitusi Karin Tammemägi kohta esitatud personaalsete süüdistuste osas. Lisaks ütles administraator ajakirjanikule, et tema sõnu artiklisse ei pandaks ja kommentaari saamiseks tuleb pöörduda hambakliiniku tegevjuhi poole. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis piisavas mahus sõna. Kaebaja ei ole rahul, et pangale piisavas mahus sõna ei antud ning et artiklis on avalikustatud pangatöötaja nimi. Kaebaja leiab, et sellega on ajakirjanik rikkunud infoallikale antud lubadust. novembril eetris olnud Reporteri saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksit. Samuti pole kaebaja kohta esitatud personaalset kuriteosüüdistust. Artiklis ei esita linnaarhitekt kaebaja kohta süüdistusi ning seepärast ei olnud toimetusel põhjust Toomas Kasemaale uuesti sõna anda. Pooled leppisid kokku Kokkulepe: Ajaleht avaldas kaebaja vastulause. Samuti ei ole kaebaja rahul sellega, kuidas ajakirjanik temalt intervjuu kätte sai. Ka ei pea kaebaja põhjendatuks õpilase identifitseerimist. Samuti leiab Pressinõukogu, et kaebaja luuletus ei täienda uudist sedavõrd, et toimetus oleks pidanud selle avaldama. Samuti on neis ebatäpset infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud tema nimi ja foto. Samas vajanuks uus teema kindlasti kaebaja selgitusi. Pressinõukogule ei ole esitatud konkreetseid andmeid väidetavate ebaõigete faktide kohta kaebealuses artiklis. vastu, mis näeb ette, et vanemate vaidlusi laste hooldusõiguse üle üldjuhul ei kajastata. Lisaks leiab Pressinõukogu, et MTÜ-l Piraadipartei ei saa olla sõnade „piraat“, „piraatlus“ ja/või „piraadipartei“ kasutamise ja tõlgendamise ainuõigust. Samuti on artiklis eksitud kaebaja töökohaga. Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda telefonivestluse käigus Elmer Hõraku telefonist öeldus. Samas leiab Pressinõukogu, et laps on tänu nime avalikustamisele identifitseeritav vaid lähedastele ning mitte laiema avalikkuse jaoks. Samuti pole kaebajale sõna antud, kuigi artiklis on esitatud tõsiseid süüdistusi. Samuti peavad lugejakirjad olema selged ja arusaadavad ja mitte anonüümsed. Kaebaja ei sea oma kaebuses artikli konkreetseid väiteid kahtluse alla ega esita neid kummutavaid fakte. Soodne kiirlaenu pakkumine. Pressinõukogu hinnangul on ajaleht korrektselt käitunud nii uudist kui ka õiendit avaldades. Samuti pole kaebaja meelest sobilik sellise artikli avaldamine jõululaupäeval. Pressinõukogu hinnangul ei võta pealkiri kokku tegelikku olukorda – Yana Toom oli kohvikus ja ei reageerinud koos paljude teiste kohvikus viibijatega kontserdisaalis esitatud hümnile. Kuigi leht on peale artikli ilmumist avaldanud kaks korda täpsustusi, leidis Pressinõukogu eksitavat infot ja oletusi veel. Kaebaja peab karikatuuri solvavaks, eriti naiste suhtes. Samuti peab kaebajad avaldatut eksitavaks ja moonutatuks. Samuti sisaldavad lood eksitavat infot ja toimetus viivitas vastulausega. mail kohe, kui Sven Sildnik vastulause toimetusele esitas. Ringkonnad Kaebaja hinnangul on lugejatele esitatud erakondade nimekirjad eksitavalt, sest ära on toodud kuue erakonna nimekirjad ja ülejäänud erakondade nimekirju avaldatud ei ole. Kaebaja esitas lehele vastulause, kuid leht seda ei avaldanud. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja nimetamine loo pealkirjas võhikust modelliks lugejaid eksitav väide. Pressinõukogu hinnangul ei oma antud kontekstis tähtsust kas ollakse sisuliselt arhiveerimise vastu või on põhjuseks raha puudus. Samuti leiab kaebaja, et ajakirjanik ei ole kontrollinud info tõesust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et jätkuloos on tema infot valesti kajastatud. Pressinõukogu hinnangul ei vaidlusta Anto Raukas, et ta oli MTÜ Pakri Looduskeskuse juht. Sellise tõsist süüdistust sisaldava oletuse puhul oleks ajakirjanik pidanud ära kuulama ka kaebaja, so Liis Haaveli. Saatelõigu keskmes oli ennustaja Edgar Egipte, keda seoses Liis Haaveli mainimisega paroodias hakati tema sõnul ähvardama ning selles kontekstis oli Liis Haaveli näitamine taustaks põhjendatud. Sama punkt ütleb, et eksitusohtlik montaaþ olgu varustatud asjakohase märkega. Alexela Logistics AS ja Alexela Oil AS on kaks erinevat firmat. 5 näidet, mille tarbeks laenu ei tasu võtta. Pressinõukogu hinnangul räägib artikli pealkiri otsesest seaduserikkumisest, mitte ainult lehe poolt viidatud linnavolinike eetilisest huvide konfliktist. Ka avaldas leht kaebaja vastulause muutmata kujul.. Kaebaja hinnangul on jäetud faktid kontrollimata. Pressinõukogu leiab, et Äripäev on käitunud korrektselt, kuna artiklis on kaebaja kommentaar kohtuostsuse edasi kaebamise kohta. Samuti sisaldab artikkel valeväiteid ja kaebaja ei saanud sõna. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema käest ei võetud kommentaari. Lisaks üritas ajakirjanik saada kaebajaga ühendust, kuid see ei õnnestunud. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja vastamiseks liiga lühikese aja. Samuti on kaebaja kohta esitatud valeinfot. Samuti on artiklis segamini faktid ja oletused. Samuti on artiklis kaebaja hinnangul eksitavaid ja ebaõigeid väiteid ja segaseid selgitusi.

Kaebaja ei ole ka rahul vastulause avaldamise viisiga. Aus inimene kes annab laenu. Pressinõukogu hinnangul puudus toimetusel alus väitmaks, et kõik tabelis avaldatud firmad olid seadust rikkunud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht neile sõna ei andnud, kuigi lugu sisaldab süüdistusi. Krediidi kulukuse määra kalkulaator. Refinatseerimine. Laenamisel on see üks olulisemaid näitajaid, millel silm peal hoida. aastal ei lükanud ümber ka Inna Sooäär. Pressinõukogu hinnangul on artiklis tehtud üldistus, tegemist on autori arvamusega ning lisaks avaldas leht ka täpsustuse. aastate algul võeti Kelvingi küla maadel metsa maha. Pressinõukogu lähtub oma töös ajakirjanduseetika koodeksist. Sellele vaatamata on parem esimese korraga soodsam laen võtta.Laenuintress on lisatasu, mida maksate laenusummale peale. Samuti ei ole valeväide see, et kaebaja läks kohtusse vallavalitsuse vastu. Kuna artiklis on esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud talle artiklis sõna andma. Antud artiklis avaldatut oli vaja avalikkusel teada, samuti olid avalikkuse jaoks olulised protsessis osalejate nimed. Kui Mikk Targo keeldus, siis oleks artiklis pidanud olema sellekohane märge. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures avaldatud fotod provotseerivad. aastal toimunut kajastati saates vaid selleks, et selgitada vaatajatele maja remontimise põhjust. Analüüsi puhul on tegu autori hinnanguga ning see ei eelda, et iga väide on konkreetse allikaga varustatud ja faktiga uuesti tõestatud, sest analüüsis nimetatud konfliktide kohta on varem ilmunud uudistes avaldatud kinnitusi nimelistelt allikatelt. Ühtlasi juhib Pressinõukogu tähelepanu, et ka avaliku elu tegelastel on õigus pereelu puutumatusele ning seda käsitledes peab jääma hea maitse piiridesse. Kaebaja ei ole seadnud oma kaebuses kahtluse alla ega ümber lükanud ühtegi artiklis esitatud konkreetset asjaolu. EALLi mittekuuluva lehena on Gorodil selleks õigus. Mõlemad faktivead lükkab haridusministeerium oma kaebuses ümber. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus ei ole faktiviga parandanud. Algse artikli juures oli foto hoopis Ida-Virumaal toimunud uimastipreventsiooni ümarlauast.

Laenud ja soodsa laenu taotlemine -

. Pressinõukogu leiab, et kaebaja on artiklis kõrvaltegelane ja ei ole konflikti osapool ning seetõttu ei olnud põhjust Svea Finance ASile sõna anda. Pressinõukogu pädevuses ei ole uudises esitatud faktide tõesust kontrollida. Samuti on artiklis segamini uudised, oletused ja arvamused ning kaebaja ei ole saanud sõna. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ja juhtlõik eksitavad, sest vastavad loo sisule. Pressinõukogu hinnangul artiklis kaebajat ei süüdistatud ja artikli pealkiri kaebajat kui kohtuasjas tunnistajat ei puuduta. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Pressinõukogu hinnangul on saates antud sõna mõlemale konfliktipoolele ja lisaks on võetud ka Tallinna linna esindaja seisukoht, kes kinnitas garaažide jõuga ülevõtmist ja probleeme. Pressinõukogu hinnangul on turvakodu esindajad oma postitusega algatanud kassipidaja häbistamise, millega liitusid postituse kommenteerijad. Pressinõukogu hinnangul on Tallinki sisejuurdluse materjal tõendi tähtsusega. Leht on tõendanud korraldaja teadmist, et mõned lepingu sõlmimise hetkel rahastajale välja käidud esinejad ei saa tegelikult kontserdil osaleda. Samuti leiab Pressinõukogu, et Kalju Kepp ei ole uudisloos piisavalt sõna saanud. Pressinõukogu hinnangul oli lugu ühekülgne ja ebaproportsionaalne, sest kaheksast minutist saab üks pool oma seisukohti esitada ligi seitse minutit, esitades väiteid, mis kindlasti vajanuks ka teise poole kommentaari. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud võimalust kommentaariks. Kaebaja ei ole rahul artiklis kasutatud väljendiga - AS Eesti Vabariik. Kaebaja ei täpsustanud lehepoolset rikkumist. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud kaebaja saama võimaluse ka vastulauseks. Uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad.

SOODNE TAGATISETA LAEN: Väikelaenud, Tarbimislaenud.

. Kuna tegemist on arvamusartikliga, siis on ajakirjanikul õigus oma hinnanguid kaebaja tegevuse kohta avaldada. Elus on paraku nii, et varem või hiljem on meil vajaraha laenata, olgu põhjusteks siis õppimine, tervis või kodus vajaminevad remonditööd. aasta „Reporteris“ räägitut vaidlustanud ja seepärast puudus põhjus kaebaja kommentaari uuesti küsida. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht enne artikli avaldamist nende poole ei pöördunud. Ajutise poe pärast kaua kestev vaidlus Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on kajastatud teavet kallutatult ning kaebaja ei ole saanud võimalust süüdistusi kommenteerida. Paul Kärberg keeldus pakutud intervjuust ja esitas oma seisukohad e-kirjaga, mida saates tsiteeriti. Pressinõukogul ei ole põhjust kahelda Eesti Päevalehe väites, et Tiit Rebane käis toimetuses artikli autoriga kohtumas. Samuti ei antud kaebajale võimalust seisukoha ütlemiseks. Pressinõukogu hinnangul hankis väljaanne Facebooki kinnises grupis tehtud postituse korrektselt, sest üks grupi liige saatis selle toimetusele. Pressinõukogu leiab, et artiklis oleks pidanud olema märge, et lapse nime on muudetud. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud lugu sisaldama Eeli Kure kommentaari või toimetuse selgitust, miks seda ei õnnestunud saada. Kui oled esmakordne interneti kiirlaenu võtja, siis on esimene laen tasuta. Pressinõukogu hinnangul on toimetuse otsustada, millisel kujul ja kui suures mahus vastulause avaldada. Samuti pole kontrollitud allikate usaldusväärsust. Erinevaid laenutüüpe on tänapäeval palju, enamasti tehakse neil vahet eesmärgi järgi. Artiklist tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus. Kaebaja hinnangul heidab pildiallkirjata karikatuur kaebjale halba varju. Pressinõukogu hinnangul ei ole tegu kontrollimata materjali avaldamisega. Pressinõukogu hinnangul oli ajakirjanik sunnitud kaebaja juurde sisenemisel kasutama ajakirjanduslikku eksperimenti, esinedes kassipoja ostjana. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei kontrollinud allika tausta ega motiivi. Pressinõukogu hinnangul jätab pealkiri mulje, nagu oleks Yana Toom hümni ajal jäänud demonstratiivselt istuma. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja foto avaldamine tema isiku ebaproportsionaalne esile tõstmine. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks leht pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale samas artiklis. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Vahur Krafti kohta tõsiseid süüdistusi ja seega oleks leht pidanud kaebajale pakkuma võimalust kommentaariks. Soodne kiirlaenu pakkumine. Samuti ei antud kaebajale süüdistuste kommenteerimiseks sõna. Pressinõukogu hinnangul on artiklis erinevate osapoolte kommentaarid, samuti antakse sõna Jevgeni Ossinovskile. Artiklid annavad kaebaja arvates lugejatele ebatäpset infot. Samuti on kaebaja isik artiklist tuvastatav. Vastavalt eetikakoodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Pressinõukogu hinnangul on lehel õigus seostada kaebaja varasemat tegevust tema käimasoleva projektiga. Pressinõukogu hinnangul pakuti küll kaebajale sõna, kuid temalt ei küsitud midagi tehtud annetuse ja majanduskomisjoni otsuse seose kohta ning seega ei saanud Raul Kirjanen võimalust tegelikele süüdistustele vastata. Pressinõukogu hinnangul ei olnud ekslik faktiväide sissevooluavade ehitamise kohta artiklis määrava tähtsusega, et seda lugeda eetikakoodeksi rikkumiseks. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse artiklis süüdistusi kommenteerida ehk mõlemad osapooled said sõna. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei pidanud kinni kokkuleppest jätta ta nimi avalikustamata. Vastavate uudiste loetelu on leht ka esitanud. Pressinõukogu hinnangul on artikkel osa seeriast, mis käsitleb kahtlast metsaäri ja selles kontekstis on kaebaja karistusandmete avaldamine põhjendatud. Oma kaebuses ei näita kaebaja, et kõnealuses saatelõigus oleks faktilisi eksimusi. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks või halvustavaks artikli juures avaldatud fotot – see on kooskõlas loo sisuga. Sõna „pressima“ kasutamist pealkirjas ei pea Pressinõukogu antud artikli kontekstis ravimifirmat halvustavaks. Muud rikkumist Pressinõukogu ei leidnud. Pressinõukogu hinnangul oleks aidanud Heidi Viluga rääkimine välistada toimetuse vea, millega nimetati kaebaja võhikust modelliks. Leht tugines oma artiklis uurimisorganite materjalidele ja kohtu otsusele hoida kaebajat vahi all. Kaebaja leiab, et Ruslan Tangijevi kohta antakse väärat ja halvustavat infot. Kaebaja leiab, et artiklites puudub tasakaal ning nendega survestatakse teda. KesKus aga oleks pidanud artikli üles ehitama mitmele allikale ning teiselt poolelt kommentaari võtma

Комментарии