Tulude deklareerimine 2016. aastal

§ Tulumaksuseadus -

.. Inventeerimise põhiobjektideks on: kassa, varud, arveldused, põhivara.

Tulumaks -

. inventuurid on nn aineliste varade inventuurid ja on näiteks nõuete ja kohustuste kontrollimine raamatupidajate poolt. Kõik kindlakstehtud puudujäägid, omastamised ja riknemiskaod kantakse kas kuludesse või jäävad süüdlase kanda. Läbiviimise mooduse järgi tuntakse füüsilisi ja raamatupidamislikke inventuure. Inventeerimisel koostatakse varaloend. Ettevõtte juhataja poolt määratud komisjon koostab protokolli, kus näidatakse puudu-ja ülejääkide iseloom ning nende reguleerimiskord. Inventuurid võivad olla mahu järgi kas täielikud või osalised. Siin tuuakse eraldi välja  millised on nõuded kassakäibe dokumentidele ja millal vormistatakse. Seal näidatakse erinevused nii rahas kui ka koguseliselt. Kõik puudu- ja ülejääkide põhjused peavad olema põhjendatud ja selgitatud materiaalselt vastutavate isikute poolt.

Samas aga peab kassaarvestus võimaldama kassas oleva sularaha jäägi tuvastamist iga päeva lõikes. This entry was posted in Maksud, Raamatupidamine. Kõik väärtuse liigid, mille osas esinesid lahkuminekud arvestusjääkidest, kantakse võrdlusandmikku. inventuuriga kaasatakse ettevõtte varade või võlgade mingi liik ning seda võidakse läbi viia mitu korda aastas arvestusandmete täpsustamiseks ning tekkinud puudu- või ülejääkide kindlakstegemiseks. Tulude deklareerimine 2016. aastal. SMS laen nädalavahetusel. Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. Raamatupidamislike inventuuride puhul ei vormistata akte, vaid koostatakse raamatupidamise aruanded. Majandusaasta lõpus inventeeritakse kõik varad ja kohustused ning koostatakse inventuuriaktid. Kassaarvestus võib näiteks toimuda ka ainult kassaraamatus, mille kannete õigsust kinnitab vastutav isik oma allkirjaga. inventuuriga hõlmatakse ettevõtte kõiki vahendeid ja see viiakse läbi tavaliselt üks kord aastas, enne raamatupidamise aastaaruande koostamist. Inventeerimisel märgitakse loendi tühja veergu tegelik loetud kogus ja arvutatakse tegelik maksumus. Neid lugemistulemusi võrreldakse analüütilise või sünteetiliste kontode jääkidega.

Комментарии